Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3491
Title: Bir traktör modelinde yakıt olarak değişik oranlarda biodizel kullanımının motor karakteristiklerine etkilerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of effects for usage of biodiesel mixtures at different rates on engine characteristics of an agricultural tractor
Authors: Özarslan, Cengiz
Emiroğlu, Haluk
Adnan Menderes Üniversitesi ,Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri Anabilim Dalı
Keywords: Biodizel
Motor performansı
Egzoz emisyonu
Alternatif enerji
Biodiesel
Engine performance
Exhaust emission
Alternative energy
Issue Date: 2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: In this study, effects for usage of biodiesel-diesel fuel mixtures at different rates on performance of agricultural tractor engine and exhaust emissions were investigated. Methyl Esther extracted from Oil seed rape (Canola) was used as biodiesel. The rates of biodiesel used for tests were 2%, 5.75%, 10% and 20% in volume. The engine was tested with diesel fuel and different mixtures. Consequently, engines effective power and effective torque were declined with small difference which can be ignored due to usage of biodiesel mixture fuel when compared with results of conventional diesel fuel; however, these values were observed better than conventional diesel fuel at some exceptions. Generally, it can be expressed that power and torque were very close in same cases compared with diesel fuel. It is found out that there were not any significant differences in fuel consumption between them. During the tests, thermal efficiency figures were found higher. Smoke, CO, HC, and Particular Material emission figures were found lower where as NOx emission figures were found higher than diesel fuel emissions.
Bu çalışmada, tarımda kullanılan bir traktör modelinin motorunda yakıt olarak motorinin yanı sıra, değişik oranlarda biodizel karışımlı motorin kullanımının motor performansına ve egzoz emisyonlarına etkileri araştırılmıştır. Biodizel olarak kolza yağı metil esterinin kullanıldığı ve motorine hacimsel olarak %2, %5.75, %10 ve %20 oranlarında karıştırılarak elde edilen yakıtlarla yapılan motor denemeleri sonucunda; biodizel karışımlı yakıt kullanımına bağlı olarak motorun efektif güç ve efektif tork değerlerinde dikkate alınmayacak düzeyde küçük düşüşler meydana gelmesine karşın, genel olarak motorin kullanımıyla elde edilen sonuçlara yakın, hatta bazı durumlarda daha yüksek değerlere ulaşıldığı, yakıt tüketim değerlerinde belirgin bir fark oluşmadığı, termik verim oranlarında artış olduğu, duman, Karbon Monoksit (CO), Hidrokarbon (HC) ve partikül madde (PM) emisyon değerlerinde düşüş, Azot Oksit (NOX) emisyon değerlerinde ise artış olduğu tespit edilmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11607/3491
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HALUK_EMIROGLU_TEZ.pdfYüksek Lisans Tezi8.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.