Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3490
Title: Değişik kaynaklardan izole edilen pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının tespiti ve biofilm oluşumunun araştırılması
Other Titles: The detection of antibiotic susceptibility of pseudomonas aeruginosa strains and investigation of biofilm formation
Authors: Kaya, Osman
Ünal, Birgül
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Değişik kaynaklardan izole edilen P. aeruginosa suşlarının antibiyotik hassasiyetlerinin ve bu izolatların biyofilm oluşturma yeteneklerinin araştırıldığı bu çalışmada, 200'ünü klinik mastitisli süt örneği, 25'ini otitis eksternalı köpeklerden alınan kulak svabı, 1'ini pyometralı ve 2'sini operasyon sonrası yara yeri enfekte olmuş kedilerden alınan svaplar, 3'ünü şehir şebekesinden alınan su örnekleri ve 5'ini idrar yolları enfeksiyonu geçiren insanlardan alınan idrar örnekleri oluşturmuştur. Mastitisli 200 adet süt örneğinde 5 adet P. aeruginosa (% 2,5) izole edilmiş, 25 adet otitisli köpek kulağından alınan svaptan 2 (% 8), kediden (0), şehir suyu şebekesinden (0), kateterize edilmiş 5 insandan 1( % 20) adet P. aeruginosa izole edilebilmiştir. İzole edilen P.aeruginosa suşlarına yapılan antibiyotik duyarlılık testleri sonucunda 8 suşun tamamı enrofloksasine ve gentamisine duyarlı bulunmuştur. Araştırmada 8 P.aeruginosa suşunun biyofilm oluşturma yetenekleri incelendiğinde 4'ünün (+++) pozitif, 2'sinin (++) pozitif olduğu ve 2'sinin biyofilm oluşturmadığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda P. aeruginosa`nın zoonoz nedeni olabileceği olasılığı göz önünde tutularak üzerinde durulması gereken, önemli patojenlerden biri olabileceği görüşü ortaya çıkmıştır.
In this study, antimicrobial susceptibility of P. aeruginosa strains isolated from various sources and their ability for formation of biofilm were investigated. The materials of this study were 200 milk samples obtained from cows with mastitis, swaps from the ears of 25 dogs with otitis externa, 1 swap sample from a cat with pyometritis, 2 swaps from cats with an infected post operative scars. In addition, 3 samples of tap water taken from cith water lines and 5 urine samples with urogenital infection were also used as materials. Five strains of P. aeruginosa were isolated from 200 milk samples with mastitis (2.5%), Swaps samples from 25 dogs with otitis externa also had 2 positive samples (8%) and 1 urine sample from 5 urine samples obtained from patients with urogenital infection. But none of the samples taken from tab water and cats samples had P. aeruginosa positive results. All of the P. aeruginosa strains were found to be sensitive to enrofloxacine and gentamicine. The biofilm formation ability of 8 isolated strains were found as 4 strains (++++), 2 strains (++) and 2 strains did not have the ability of biofilm formation. It is concluded that due to P. aeruginosa is considered to be as zoonotic agent the necessary attention should be given for this agent.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3490
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tezkapak.docYüksek Lisans34.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.