Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3489
Title: Beş üyeli heteroaromatik piridon boyalarının sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Synthesis of five membered heteroaromatic pyridone dyes and the investigation of their spectroscopic properties
Authors: Şahin, Yüksel
Bütünay, İbrahim
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı
Keywords: Azo boyarmaddeleri
Azopiridon boyarmaddeleri
Hetarilazopiridon boyarmaddeleri
Azo-hidrazon tautomerisi
Azo boyarmaddelerinde çözücü etkisi / Azo dyes
Azopyridone dyes
Hetarylazopyridone dyes
Azo-hydrazone tautomerism
Solvent effect in azo dyes
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, 6-hidroksi-4-metil-3-siyano-2(1H)piridonun diazolanan birincil heteroaromatik aminlerle kenetlenmesi ile bazı hetarilazo piridon boyarmaddeleri sentezlendi ve yapıları FT-IR ve 1H-NMR verileri ile aydınlatıldı. Boyarmaddelerin görünür bölge spektrumları çeşitli çözücüler içinde incelendi ve bileşikler çözeltide hidrazon-azoanyon dengesi gösterdi. Hetarilazopiridonlar metanol, DMF ve DMSO içinde kolayca asidik disosiyasyona uğramaktadır. Görünür bölge absorpsiyon spektrumları üzerine sıcaklığın etkisi de tartışıldı.
In this study, some hetarylazopyridone dyes were synthesized by coupling 3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2(1H)pyridone with diazotized primer heteroaromatic amines and their structures were determined by FT-IR and 1H-NMR data. Visible absorption spectra of the dyes were examined in various solvents and the compounds in solution exhibited hydrazone-azoanion equilibrium. The hetarylazopyridones readily undergo acid dissociation into the azoanion in methanol, DMF and DMSO. The effect of temperature on the visible absorption spectra was also discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3489
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-8.bölüm_KAYNAKLAR.docYüksek Lisans50 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.