Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/347
Title: Ege bölgesi Aydın ve Denizli illerinde hastanelere başvuran zehirlenme olgularının karşılaştırmalı analizi
Other Titles: The comperative analysis of poisoning cases who visited the emergency department in the cities of Aydın and Denizli in the aegean region
Authors: Kum, Cavit
Bölükbaşı, Nermin
TR232553
Keywords: Aydın
Denizli
Zehirlenme
Retrospektif Analiz
Poisoning
Retrospective Analysis
Issue Date: 1-Jan-2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Ege Bölgesi Aydın ve Denizli İllerinde Hastanelere Başvuran Zehirlenme Olgularının Karşılaştırmalı Analizi Ülkemizde zehirlenme nedeniyle acil servislere başvuran hastaların yerel epidemiyolojik çalışmalarının azlığı göz önünde bulundurularak bu çalışmada, Ege bölgesinde yer alan ve ekonomisi daha çok tarıma dayalı Aydın İli ile tarıma ek olarak sanayisi de gelişmiş olan Denizli İli arasında bir yıllık zehirlenme vakalarının retrospektif olarak karşılaştırılması ve alınabilecek önlemlerin neler olabileceğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla bir yıl süre ile Aydın Devlet Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi'nin acil servis kayıtlan yaş, cinsiyet, başvuru tarihi, zehirlenme nedeni, şekli ve yolu, zehirlenmelerin kombine olup olmaması, tedavi biçimi, hastanede yatış süresi ve tedavinin sonuçlan olmak üzere 10 farklı değerlendirme kriteri retrospektif olarak inceledi ve ayrıntılı olarak analizleri gerçekleştirildi. Çalışmada, toplam 1722 zehirlenme vakası incelenmiştir. Her iki ilde de zehirlenme vakalarında yaş ortalamalarının birbirine yakın (Aydın/Denizli) (22,75±14,97/22,52±14,40) ve daha çok 2-5 yaş grubu (%13,9/%13,6) ile 13-20 (%31,3/%27,6) ve 21-30 (%25,0/%26,5) yaş arasında yoğunlaştığı, toplamda kadın erkek oranının birbirine yalan olduğu (Aydin'da 1,89 (Kadın/Erkek), Deniz'li de 1,59) saptanmıştır. Zehirlenmelerin yaz (%32,7/%30,3) ve ilkbahar (%28,5/%28,8) aylarında arttığı, düşükte olsa gıda zehirlenmesi (%21,89/%17) şeklinde olduğu; ancak, bu oranın ilaç zehirlenmeleri yanında oldukça düşük oranlarda şekillendiği gözlenirken, kimyasal ajanlarla zehirlenmelerin 2-5 (%26,0/%22,0) ve 21-30 (%26,8/%17,4) yaş gruplarında yoğunlaştığı saptanmıştır. Ancak, bunların dağılımına baktığımızda kimyasal zehirlenmelerde Aydm'da sıvı ajanlarla (%62,6/%39,0) ve 2-5 yaş grubunda, Denizli'de ise gaz (%36,6/%60,6) ve 21-30 yaş grubunda daha sık rastlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca her iki ilde ilaçlara bağlı zehirlenmeler birinci şuada (%57,71/%61,9), 13-20 (%40,55/%33,27) ve 21-30 yaş grubunda (%28,94/%33,44) ve kadınlarda daha fazla (%70,4/%67,0) genellikle de kasıtlı olarak şekillendiği (%85,4/%84,16) saptanmıştır. Zirai mücadelede kullanılan ilaçlarla meydana gelen zehirlenmelerin en fazla ilkbahar (%3 7,9/20,7) -68- ve yaz (%31,0/47,1) aylarında ve kasıtlı olarak alınmasıyla (%79,3/%76) meydana geldiği, Aydın'da erkeklerde (%52,20) Denizli'de ise kadınlarda (%60,92) ve özellikle 13-30 yaş arasında (%51,7/%48) daha fazla olduğu ve Aydın'da daha çok ölümle (%20,7/%2,5) sonuçlandığı saptanmıştır. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlarla zehirlenmelerin (%52/%48,62) kadınlarda yüksek oranda (%72,1/%68,1) ve her iki ilde de en fazla SSS'ne etkili ilaçlarla oluştuğu (%63,2/%63,l) gözlenmiştir (özellikle analjezik ve antienflamatuarlar (%51,6/%47,8)) bunu kemoterapotikler (%9,2/%10,l) ile antihistaminik ve dekonjestan etkili ilaçlar (%6,l/%8,4)). Kasıtlı zehirlenmelerin her iki ilde de yüksek (%54,4/%54,2) ve kadınlarda (%60,30/%62,6) özellikle de 13-20 yaş grubunda (%45,l/%38,9) daha fazla şekillendiği, genellikle oral yolla (%91,4/%85,3) yüksek doz ve birden fazla ilaç alımının olduğu (%90,5/%96) belirlenmiştir. Zehirlenmelerde antidot kullanımının Aydın'da %14,9, Denizli'de %23,6 iken aktif kömür, PAM, atropin, N-asetilsistein ve oksijen ile sınırlı kaldığı, vakalarda daha çok gastrik lavaj uygulamalarının yapıldığı (%51,07/%39,67), çok azında zehir danışma merkezlerine başvurulduğu (%1/%0,2) tespit edilmiştir. Zehirlenme vakaların genellikle şifa (%93,7/%91,2) ile sonuçlandığı, bazılarının yatarak tedavi edildiği (%72,l/%82,9); ancak, düşük oranda da olsa exitusun (%1,2/%0,4) şekillendiği, yalnızca bazı vakaların ileri tetkik ve tedavi gerektirdiği için başka bir hastaneye sevk edildiği (%6,58/%10,23) belirlenmiştir. Çalışmamızda Türkiye'de ki diğer çalışmalarla benzer şekilde gençlerin ve özellikle kadınların zehirlenmeler açısından riskli gruplar olduğu ve zehirlenme etkeni olarak ilk sırada ilaçların geldiği, bunun yanında ilaçla zehirlenme bakımından risk altında ki diğer bir grubu 2-5 yaş arası çocukların oluşturduğu tespit edilmiştir. Tüm bunlar dışında zehirlenmelerin önlenmesi açısından ailelere, hekimlere, eczanelere, ilaç üretim birimlerine, devlete ve denetim mekanizmalarında yer alan kurumlara büyük görevler düştüğü de göz ardı edilmemelidir. The aim of study is to compare retrospective analysis of poisoning cases over one year period and show the preventive methots that can be used between the cities of Aydın whose economy comes mainly from agriculture and Denizli whose economical source is agriculture and endustry in the Aegean Region. In our study,a total number of 1722 cases of poisoning were examined. Majority of cases were in 2-5 (Aydın/Denizli)(%13,9/%13,6), 13-20 (%31,3/%27,6) and 21-30 (%25/%26,5) age groups. The female to mail ratio were similar (1,89 for Aydın,1,59 for Denizli). Poisonings were increased in the Spring (%28,5/28,8) and Summer (%32,7/30,3). Chemical poisonings were precipitated in the 2-5 (%26,0/%22) and 21-30 (%26,8/17,4) age ranges. Chemical poisoning with liquid poisons (%62,6/%39) were in 2-5 age range for Aydın. The majority of chemical poisoning in Denizli identified as carbon monoxide poisoning (%36,6/%60,6) and the presipitated age range was 21-30. The majority of poisoning cases were drug intoxications (%57,71/%61,9). In both of the cities, drug poisoning was first in the female (%70,4/%67), 13-20 (%40,55/%33,27) and 21-30 (%28,94/%33,44) age ranges. Generally deliberate poisoning (%85,4/%84,16) with medicational drugs (%52/%48,62) were high ,especially in female (%72,1/%68,1) and drugs that act in the central nervous system (%63,2/%63,1) (especially analgesic and antienflamatuar drugs (%51,6/%47,8)). Usage of antidot was limited (%14,9/%23,6). Gastric lavage was performed in majority (%51,7/%39,67). Nevertheless, calls for Poisoning Center was in very low ratios (%1,2/%0,4). Majority of cases were recovered (%93,7/%91,2). The overall Mortality for poisoning in one year for cities was low in general (%1,2/%0,4).Our study demonstrated that youngs and the women are the most susceptible groups for poisoning in Turkey. The other group at risk for poisoning is 2-5 ages.Drugs were first reason for poisoning.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32907062&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/347
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0-TEZ DIŞ KAPAK.doc31.5 kBMicrosoft WordView/Open
0-TEZ İÇ KAPAK.doc20.5 kBMicrosoft WordView/Open
0-YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DÖKÜMENTASYON MERKEZİ.doc31.5 kBMicrosoft WordView/Open
1-İÇİNDEKİLER.doc39 kBMicrosoft WordView/Open
2-ÖZ ABSTRACT.doc50.5 kBMicrosoft WordView/Open
3-TABLO LİSTESİ.doc64 kBMicrosoft WordView/Open
4-ŞEKİL LİSTESİ.doc55.5 kBMicrosoft WordView/Open
5-GİRİŞ.doc41 kBMicrosoft WordView/Open
6-GENEL BİLGİLER.doc219.5 kBMicrosoft WordView/Open
7-MATERYAL ve YÖNTEM.doc49.5 kBMicrosoft WordView/Open
8-ARAŞTIRMA BULGULARI.doc1.05 MBMicrosoft WordView/Open
9-TARTIŞMA-SONUÇ.doc105.5 kBMicrosoft WordView/Open
10-ÖZET-SUMMARY-TEŞEKKÜR.doc88 kBMicrosoft WordView/Open
11-KAYNAKLAR DÜZELTME.doc83 kBMicrosoft WordView/Open
12-ÖZ GEÇMİŞ.doc34.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.