Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3444
Title: Akut ishalli köpeklerde serum nitrat konsantrasyonu
Other Titles: Serum nitrate concentration in dogs with acute diarrhoea
Authors: Voyvoda, Hüseyin
Yağcı, Halide Esra
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Köpek
ishal
hematoloji
biyokimya
nitrat
Dog
diarrhoea
haematology
biochemistry
nitrate
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: İshalli Köpeklerde Serum Nitrat Konsantrasyonu Çocuklarda ve yetişkinlerde plazma nitrat konsantrasyonunun akut enfeksiyöz ishallerde arttığı belirlenmiştir. Bu çalışma akut ishalli köpeklerde serum nitrat konsantrasyonunun durumunun belirlenmesi amacıyla yapıldı. Bu amaçla çalışmada, 1,5-3,5 aylık 12 sağlıklı ve 30 ishalli köpek kullanıldı. İshalli köpekler klinik dehidratasyon ve depresyon kriterlerine göre, ishalden hafif (Grup 1; n=8), orta (Grup 2; n=10) ve şiddetli (Grup 3; n=12) etkilenenler olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin belirlenmesi amacıyla kan örnekleri bir kez kan alındı. Parazit ve canine parvovirus (CPV) antijen varlığının incelenmesi için dışkı örnekleri toplandı. Hematokrit değer, hemoglobin konsantrasyonu ve eritrosit sayısı ile plazma total protein, albumin, üre ve kreatinin konsantrasyonları ishalin derecesi, total ve formül lökosit sayıları ile plazma ALT, AST ve AP aktiviteleri ve dışkı analizleri de etyolojik yaklaşım açısından değerlendirildi. Sağlıklı köpeklere göre, ishalli köpeklerde ortalama TL, lenfosit, monosit ve nötrofil sayılarının önemli düzeylerde düşük, kreatinin, AST ve nitrat değerlerinin ise önemli düzeylerde yüksek olduğu belirlendi. Ortalama serum nitrat konsantrasyonu sağlıklı köpeklerde 5,77 ± 3,19 µmol/L, ishalli köpeklerde 15,60 ± 9,55 µmol/L olarak belirlendi ve gruplar arasındaki fark p<0,001 düzeyinde önemli bulundu. Sağlıklı köpeklerle kıyaslandığında; serum nitrat konsantrasyonu Grup 2 ve 3'deki köpeklerde önemli düzeyde (p<0,001) yüksek bulunurken, Grup 1'de önemli bir fark belirlenmedi. Dışkıda CPV antijeni pozitif 11 ishalli köpeğin ortalama serum nitrat konsantrasyonunun (20,79 ± 10,76 µmol/L), sağlıklı ve ascaridiosisli (11,05 ± 6,34 µmol/L) köpeklerin değerlerine göre önemli düzeylerde yüksek olduğu saptandı. Sonuç olarak, akut ishalli köpeklerde serum nitrat konsantrasyonunda önemli bir artış belirlendi. Bu artışın klinik olarak anlamlı olup olmadığını göstermek için detaylı çalışmalara ihtiyaç olduğu kanısına varıldı.
Serum Nitrate Concentration in Dogs with Acute Diarrhoea The aim of this study was to evaluate serum nitrate concentration in dogs with acute diarrhoea under consideration of clinical and laboratory findings. For this purpose, 30 diarrheic and 12 healthy dogs (control group) aged between 1.5 to 3.5 months were used. Diarrheic dogs were divided into three groups in relation to their clinical dehydration and depression criteria. Blood and faecal samples were collected for once from each dog. Blood samples were used to establish haematological and biochemical parameters. Faecal samples were examined for the presence of the parasites and the canine parvovirus (CPV) antigen. Serum nitrate concentration was significantly higher in the dogs with acute diarrhoea compared to healthy dogs (p<0.001). Dogs suffering from moderate (n=10) and severe (n=12) diarrhoea had significantly higher serum nitrate concentrations than the control group whereas there was no significant difference between dogs with slightly diarrhoea (n=8) and the control group. Serum nitrate concentration was significantly higher in diarrheic dogs with CPV antigen positive in faecal samples compared to diarrheic dogs with ascaridiosis and control group. In conclusion, a significant increase in serum nitrate concentration in dogs with acute diarrhoea was determined. Further detailed studies are needed to establish the clinical importance of the increase in serum nitrate concentration.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3444
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ESRA YAĞCI ÖZET.pdfYüksek Lisans103.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.