Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3443
Title: Ratlarda Ksilol ve Formalin inhalasyonunun testis dokusu üzerine etkisi
Other Titles: The effect of Xylol and Formaline inhalation to testicular tissue in rats
Authors: Eren, Ülker
Güleş, Özay
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Histometri
tubulus seminiferus kontortus
relaksin benzeri faktör(RLF)
ksilol
formalin
rat
Histometrical
tubulus seminiferous contortus
relaxin-like factor (RLF)
xylol
formaline
Issue Date: 2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırmada, anne gebeliğinin başlangıcından itibaren, doğumdan itibaren ve puberteden itibaren ksilol ve formalin koklatılan ratların testis dokusunda meydana gelen immunohistokimyasal ve histometrik değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 96 adet erkek Sprague Dawley rat materyal olarak kullanıldı. Materyal; anne gebeliğinin başlangıcından itibaren, doğumdan itibaren ve puberteden itibaren denemeye alınmak üzere, üç yaş grubunda düzenlendi. Her yaş grubundan sekizer hayvanın 8 hafta boyunca, bulundukları ortamda günde 8 saat süreyle ksilol (300 ppm), formalin (6 ppm) ve ksilol+formalin (150 ppm+3 ppm) solunumu gerçekleştirmeleri sağlandı. Belirtilen yaş gruplarına göre düzenlenen kontrol grupları da herhangi bir uygulama yapılmadan, eşit ortam koşullarında 8 hafta süreyle tutuldu. Deney süresi sonunda beş haftalık, sekiz haftalık ve 18 haftalık olan hayvanların canlı ağırlıkları ve testis ağırlıkları belirlendi. Hazırlanan bloklardan alınan kesitlere histometrik değişimleri belirlemek amacıyla üçlü boyama metodu, relaksin benzeri faktörün (relaxin like factor-RLF) gösterilebilmesi için strept avidin-biyotin kompleks (strept avidin-biotin complex/ sABC) boyama metodu uygulandı. Işık mikroskobu (Leica DMLB) ile RLF'nin dokudaki yoğunluğu; mikroskoba bağlı görüntü analiz sistemi yardımı (Leica Q Win Standart) ile tubulus alanı ve tubulus epitel yüksekliği tespit edildi. Yapılan çalışmada Sertoli ve Leydig hücreleri; beş, sekiz ve 18 haftalık ratların testislerinde gözlendi. Sekiz haftalıktan itibaren daha belirgin olmakla birlikte her üç yaş grubunda da spermatidlere rastlandı. Onsekiz haftalık yaş grubunda tubulus lumeninde belirgin şekilde spermatozoonlar gözlendi. Kimyasal koklatılmayan her üç yaş grubunda, immunohistokimyasal olarak Leydig hücreleri RLF pozitif tespit edildi. Kimyasal koklatılan gruplarda RLF'nin boyanmasında; ksilol inhalasyonundan etkilenme olmazken, formalin koklatılan sekiz ve onsekiz haftalık yaş gruplarında boyanma yoğunluğunda azalma tespit edildi. Sekiz ve onsekiz haftalık ksilol+formalin koklatılan grupta ise boyanma görülmedi. Testis ağırlığının, tüm gruplarda kimyasal inhalasyonundan bağımsız olarak, ilerleyen yaş ve canlı ağırlık artışı ile birlikte arttığı tespit edildi. Tubulus alanına, yaş, canlı ağırlık, kimyasal madde ve kimyasal madde-yaş interaksiyonunun etkilerinin istatistiksel olarak önemli olmadığı görüldü. Epitel yüksekliği ksilolden etkilemezken, formalin ile ksilol+formalin inhalasyonları epitel yüksekliğini azalttı. Tüm kimyasal madde grupları için geçerli olmak üzere, beş haftalık yaş grubunda epitel yüksekliği diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olarak tespit edildi. Sonuç olarak, formalin ve ksilol+formalin kombinasyonları, Leydig hücreleri (RLF) ve tubulus epiteli açısından rat testis dokusunu olumsuz yönde etkilemiştir.
The Effect of Xylol and Formaline Inhalation to Testicular Tissue in Rats In this study, the immunohystochemical and histometrical changes of testicular tissues obtained from the rats which their mothers were subjected to xylol and formaline from the begining of pregnancy, after the birth and immediately after puberty were evaluated. Nigty six male Sprague Dawley?s rats were chosen as biological material. The diverse groups were arranged in order to their ages and the duration of exposure. One group of rats? mothers exposed to xylol and formaline gases during pregnancy and then the baby rat exposed to xylol and formaline gases until they were five weeks of age. One group of rats were exposed to xylol and formaline gases from birth to eigth weeks of age, n done group of rats were exposed to xylol and formaline gases from puberty for eigth weeks. Each group of rats exposed to diverse gas formulations such as xylol (300 ppm), formaline (6 ppm) and ksilol+formaline (150 ppm+3 ppm) combination for eight hours each day for eight weeks long. Control groups for each groups of rats, exposed to gases, were taken to compare the differences. After the tests, the groups, five weeks old, eight weeks old and 18 weeks old, respectively were weighed and their testis weights were determined. The blocks were prepared for colorations and then two coloration methods were applied to the transversal sections; triple coloration methods to define histometric changes and strept avidin-biotine complex (sABC) to show relaxin like factor (RLF). RLF?s tissue densities were defined with light microscope (Leica DMLB) and the area of tubulus and the height of epithelium of tubulus were defined with image analyze system which was linked to microscobe (Leica Q Win Standart). In this study, Sertoli and Leydig cells were defined in each groups of rat testes. From the age of eight weeks spermatids were defined well. In the group of rats, 18 weeks old, had clear spermatozoons inside the lumen of tubules. In control groups of those diverse ages, Leydig cells were determined to be positive in RLF when immunohistochemically checked. In the others, coloration to determine RLF showed that there was no influence in the group which were exposed to xylol gas but in the groups which were exposed to formaline gas showed a loss in density of coloration in eigth and 18 weeks old groups. The groups which were exposed xylol+formaline gases, whom are eight and 18 weeks old showed that there was no colaration for RLF. The weight of testes was not affected from each chemical gases inhalation; testicular weights increased with increasing age and body weight. Statistically, there was no influence of age, body weight, chemical substance and chemical substance-age interactions on the area of tubulus. Epithelium height was affected by formaline and xylol+formaline inhalations, there is a clear loss of height in these groups but there was no influence of xylol. Regarding each groups of rats, five weeks old ones had higher epithelium than the others. Consequently, formaline and xylol+formaline combinations had negative influences on Leydig cells (RLF) and those tubular epithelium of rat testises.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3443
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PDFTEZ.pdfYüksek Lisans1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.