Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3415
Title: Zeytinyağı işletmeleri için atık su değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
Other Titles: Development of the wastewater treatment system for olive oil mills
Authors: Coşkun, Mustafa Bülent
Akbaş, Taner
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makineleri Anabilim Dalı
Keywords: Zeytinyağı
atık su
vakum uygulaması
çevre kirliliği
Olive-oil
waste-water
vacuum application
environmental pollution
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Zeytinyağı, olgunluğa ulaşmış zeytin meyvelerinden presle ve santrifüjle elde edilen yemeklik bir yağdır. Zeytinyağının elde edilmesindeki teknolojik gelişmelere paralel olarak, bu ürünle birlikte ortaya çıkan katı ve sıvı atıkların miktarında da artışlar olmaktadır. Özellikle sıvı atıklar arıtılması zor olan önemli çevre kirleticileridirler. Zeytinciliğin yaygın olduğu bölgelerde yoğunlaşan bu kirleticilerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak değişik yöntemler önerilmektedir. Bu çalışmada termal yöntemler kullanılarak işletme içerisinde atık suların koyulaştırılıp, kütlesinin azaltılması esasına dayanan kapalı çevrimli bir sistemin teknik ve ekonomik olarak yapılabilirliliğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla enerji gereksinimini büyük oranda kendi çıktıları ile sağlayan model bir tesis geliştirilerek, vakum altında atık suyun koyulaştırılmasına ilişkin teknik kriterler belirlenmiştir.
Olive-oil is an edible oil which is obtained from ripe olive fruits by press and centrifugal. Parallel to the developments in olive-oil technology the amount of liquid and solid wastes have increased. Specially liquid wastes are important environmental polluters. In the regions where olive-dealers are intensive different methods are recommended to do away with this environmental polluter. In this study it is aimed to put forward the technical and economical feasibiliy of the system which concentrates wastewater and decreases its mass in a closed cycle with thermal methods in the plant. According to this aim the technical criterions of a model foundation which concentrates wastewater under vacuum and ensures most of its energy requirements.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3415
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
taner_akbas_tez.pdfYüksek Lisans693.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.