Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3394
Title: 14-17 yaş genç erkek basketbol ve hentbolcuların bazı fizyolojik ve motorik özelliklerinin karşılaştırılması
Other Titles: The comparison of some physiological and motoric characteristics of 14-17 year old boy basketball and handball players
Authors: Metin Tellioğlu, Ayfer
Parlak, Olcay
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı
Keywords: Basketbol
Hentbol
Motorik özellikler
Fiziksel özellikler
Basketball
Handball
Motoric properties
Physical properties
Issue Date: 2018
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: There are many common features of atheletes in the basketball and handball braches that we research. Length, durability, speed and strenght and important in both branches. Our aim in this study is to determine the differences and similarities between the physical characteristics of the athletes in the basketball and handball branch, which have similar characteristics. 31 basketball and 31 handball players from schools affiliated to the National Directorate of Education participated in this studyA number of tests have been applied to measure the physical and motoric properties of the athletes . İnitially, the athlete’s weight and height measurements were made and then the skinfold thicknesses were measured. After this, vertical jump test, sit and reach test, 30 m. speed test, 20m. shuttle run test and paw force test were applied. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20.0) program was used for statistical analysis of the data. Since Kolmogorov-Smirnov Z test values of the data were greater than 0.05 significance values (p>0.05) parametric test methods were used in the analysis of data. There fore, data were analyzed by ANOVA test in multiple group variables and by t-test examine the relationship between two parametric group variables. When t-test was used, it was found that there were significant differences in the variation of the variables according to the sport type. In our study , there were no significant differences in the physical characteristics of the groups (P>0,05). According to Student t-test results; the right hand strength was higher in the handball players, the vertical jump was higher in the basketball players and the sit-reach test results were higher in handball players(p<0,05). In addition, correlation tables were created,analyzed in order to investigate the effect of physical properties on motor properties in both branches.
Araştırmamıza konu olan basketbol ve hentbol branşlarında sporcuların birçok ortak özellikleri bulunmaktadır. Boy uzunluğu, dayanıklılık, sürat, kuvvet her iki branşta da önemlidir. Amacımız benzer özelliklere sahip olan basketbol ve hentbol branşında sporcuların fiziksel özellikleriyle beraber, motorik özellikleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tespit etmek olmuştur. Çalışmamıza Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki 31 basketbol ve 31 hentbol oyuncusu katılmıştır. Sporcuların fiziksel ve motorik özelliklerinin ölçümü için bir takım testler uygulanmıştır. Öncellikle sporcuların kilo ve boy ölçümleri yapılmış ve daha sonra deri kıvrım kalınlıkları ölçülmüştür. Bunlardan sonra dikey sıçrama testi, otur uzan testi, 30 m. sürat testi, 20 m. mekik koşusu testi ve pençe kuvveti testi uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20.0) programı kullanılmıştır. Verilerin Kolmogorov-Smirnov Z test değerleri p anlamlılık değerleri 0,05’ten büyük (p>0,05) olduğu için verilerin analizinde parametrik test yöntemleri kullanılmıştır. Dolayısıyla parametrik olan iki grup değişkenlerin aralarındaki ilişkiyi incelemek için veriler t-testi ile birden fazla grup değişkenlerinde ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Ayrıca her iki branşta da fiziksel özelliklerin motorik özelliklere etkisini araştırmak amacıyla korelasyon tabloları oluşturulmuş ve analiz edilmiştir. Değişkenlerin spor türüne göre farklılaşmasına t-test ile bakıldığında anlamlı farklılıklar görülmüştür; çalışmamızda grupların fiziksel özelliklerinde anlamlı farklılık bulunmamıştır(P>0,05). Student t-test sonuçlarına göre; hentbolcularda sağ pençe kuvvetinin daha yüksek olduğu, basketbolcuların dikey sıçramalarının daha yüksek olduğu, otur- eriş esneklik testinde hentbolcuların değerlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir(P<0,05). Yapılan testler; hentbol ve basketbol oyuncularının farklı motorik özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Buna bağlı olarak her branş kendi özelliklerini teşkil eden kendine özgü antrenman programlarıyla çalışmalı ve sporcu seçimlerinde bu özellikleri göz önünde bulundurmalıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3394
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OLCAY PARLAK.pdfYüksek Lisans Tezi3.46 MBAdobe PDFView/Open
kabul sayfası.pdfYüksek Lisans Tezi248.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.