Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3370
Title: XVIII. yüzyıl Osmanlı Anadolu'sunda voyvodalık ve Denizli voyvodası Tavaslı Ömer Ağa
Other Titles: Voi̇vodeshi̇p i̇n the xviiith century Ottoman Anatoli̇a and Deni̇zli̇ Voi̇vode Tavasli Ömer Ağa
Authors: Demir, Tanju
Cabbar, Halit
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Osmanlı
Anadolu
Taşra
Voyvoda
Tavaslı Ömer Ağa
Ottoman
Anatolia
Rural
Voivode
Tavslı Ömer Ağa
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Osmanlı İmparatorluğu XVI. yüzyılın sonlarından itibaren birçok müessesesinde değişim yaşamaya başlamış ve bu değişimler XVIII. yüzyıla gelindiğinde ise daha belirgin bir hal almıştır. Özellikle İmparatorluğun idarî sisteminde meydana gelen kırılmalar ve malî sıkıntıların sebep olduğu birtakım zorunluluklar iltizâm ve malikâne sistemi gibi yeni uygulamaları beraberinde getirmiştir. Bunlara paralel olarak mukatalaşma sürecinin hız kazanması taşranın idârî şeklini tam anlamıyla değiştirmiştir. Böyle bir ortam taşradaki hazine defterdarlıklarının kaldırılmasına ve yerlerine voyvodalıkların kurulmasına ortam hazırlamıştır. Çalışmamız, Voyvodalık müessesesinin XVIII. Yüzyıl Osmanlı Anadolu'suna yansımaları ve Batı Anadolu'da bu müesseseye bir örnek teşkil eden Denizli Voyvodası Tavaslı Ömer Ağa ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede taşranın sosyal, iktisadî ve idarî durumu aktarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Denizli Voyvodası Tavaslı Ömer Ağa'ya ait arşiv belgelerinden ve yapılmış muhtelif çalışmalar üzerinden faaliyetleri ortaya konmuştur.
Ottoman Empire XVI. Since the end of the century, many institutions have begun to live in change, and these changes have started in XVIII. when it came to the centuries, it became more prominent. Particularly the breakdowns in the administrative system of the empire and the necessity of the financial troubles brought new applications such as iltizam and mansion system. Parallel to these, the acceleration of the mukataa process completely changed the administrative form of the stone. Such an environment has created an environment for the removal of treasury treasures in the provinces and for the establishment of voivodes in their places. Our work, the voyage of the establishment XVIII. Century Ottoman Anatolia and the Denizli Voivodeship which is an example of this establishment in Western Anatolia. In this frame, social, economic and administrative status of the stone was tried to be conveyed. In addition, Denizli Voivode Tavaslı Ömer Ağa archival documents, sherriya records and activities have been revealed through various studies.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3370
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HALİT CABBAR.pdfYüksek Lisans Tezi3.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.