Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3347
Title: Ürokinaz saflaştırılması için manyetik nanopartiküllerin hazırlanması ve karakterizasyonu
Other Titles: Preparation and characterization of magnetic nanoparticles for urokinase purification
Authors: Aktaş Uygun, Deniz
Evli, Sinem
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı
Keywords: Ürokinaz
manyetik nanopartiküller
Cibacron Blue F3GA
IMAK
boya ligand
Urokinase
magnetic nanoparticles
Cibacron Blue F3GA
IMAC
Dye ligand
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Abstract: Bu tezde, manyetik poli(2-hidroksietil metakrilat) [p(HEMA)] nanopartiküller sürfaktansız emülsiyon polimerizasyonu tekniği ile sentezlenmiştir. Manyetik p(HEMA) nanopartiküllere Cibacron Blue F3GA kovalent olarak bağlanmış ve boya molekülleri Cu2+ iyonları ile şelatlaştırılmıştır. Ürokinazın Cu2+ ile şelatlaştırılmış Cibacron Blue bağlı manyetik poli(HEMA) nanopartiküllere adsorpsiyonu gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen manyetik nanopartiküllerin 80 nm boyutunda, küresel yapıda ve manyetik özellikte olduğu gözlenmiştir. Manyetik nanopartiküllere bağlanan Cibacron Blue F3GA miktarı 28.125 µmol/g polimer olarak bulunmuştur. Yapıya katılan Cu2+ miktarı 10.229 µmol/g polimer olarak hesaplanmıştır. Sentezlenen Cu2+ ile şelatlaştırılmış Cibacron Blue bağlı manyetik poli(HEMA) nanopartiküllere farklı ortam koşulları (pH, başlangıç ürokinaz derişimi, iyonik şiddet ve sıcaklık) altında ürokinaz adsorpsiyonu gerçekleştirildiğinde maksimum adsorpsiyon kapasitesi 630.43 mg/g polimer olarak bulunmuştur. Langmuir adsorpsiyon izoterminin bu adsorpsiyon işlemine uygulanabilir olduğu gözlenmiştir. Adsorplanan ürokinazın desorpsiyonu 1.0 M NaCl ile gerçekleştirilmiş ve desorpsiyon oranı % 96 olarak bulunmuştur. Beş kez tekrar edilen adsorpsiyon-desorpsiyon işleminden sonra adsorplanan ürokinaz miktarında önemli bir azalma gözlenmemiştir. Bu çalışma, yeni sentezlenen bu destek materyalinin biyolojik kaynaklardan ürokinaz saflaştırılması için kullanılabileceğini vadetmektedir.
In this thesis, magnetic poly(2-hydroxyethyl methacrylate) [p(HEMA)] nanoparticles were synthesized by surfactant free emulsion polymerization technique. Cibacron Blue F3GA was covalently attached to the magnetic p(HEMA) nanoparticles and Cu2+ ions were then chelated to dye molecules. Urokinase was adsorbed onto Cu2+-Cibacron Blue F3GA derived magnetic p(HEMA) nanoparticles. Synthesized magnetic nanoparticles was about 80 nm in diameter, spherical and carried magnetic character. Incorporation rate of Cibacron Blue for magnetic nanoparticles was found to be 28.125 µmol/g polymer. The Cu2+ ions loaded was calculated to be 10.229 µmol/g polymer. This Cu2+-Cibacron Blue F3GA derived magnetic p(HEMA) nanoparticles were used for urokinase adsorption under different conditions (i.e. pH, enzyme initial concentration, ionic strength, temperature). Maximum adsorption capacity was found to be 630.43 mg/g polymer for Cu2+-Cibacron Blue F3GA derived magnetic p(HEMA) nanoparticles. It was observed that Langmuir adsorption isotherm was applicable in this adsorption process. The urokinase adsorbed Cu2+-Cibacron Blue F3GA derived magnetic p(HEMA) nanoparticles was desorbed with 1.0 M NaCl and desorption rate was found to be 96 %. It was also analyzed that adsorption capacity did not changed significantly after five adsorption/desorption cycles. This study promised that synthesized support material could be used for urokinase purification from biological samples.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3347
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sinem EVLİ.pdfYüksek Lisans Tezi2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.