Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3333
Title: Akdamar adası (Van)’ndaki eirenis punctatolineatus (boettger, 1892) (Van yılanı)’un ekolojisi, taksonomik durumu ve koruma çalışmalarının belirlenmesi
Other Titles: Determination of ecology, taxonomic status and protection works of eirenis punctatolineatus (boettger, 1892) (dotted dwarf snake) in Akdamar island (Van)
Authors: Avcı, Aziz
Tural, Mehmet
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Eirenis punctatolineatus
Taksonomi
Dağılış
Koruma Biyolojisi
Akdamar Adası
Taxonomy
Distribition
Conservation Biology
Akdamar Island
Issue Date: 2018
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Abstract: Eirenis punctatolineatus’un bu güne kadar tanımlanmış üç alt türü bulunmaktadır. Bunlar E. p. punctatolineatus (Boettger, 1892), E. p. condoni (Boulenger, 1920) ve E. p. kumerloevei Eiselt, 1970’dir. Akdamar Adası’nda hem melanistik hem de desenli formun birlikte bulunmasından dolayı bu alt tür günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Bu çalışmada Akdamar Adası populasyonu desenli ve melanisik olmak üzere iki formda incelenmiştir. İki forma ait toplam 48 (29 ♂♂, 12 ♀♀ ve 7 Juvenil) bireyin 16 metrik, 15 meristik, 18 oran ve indeks değerleri ile renk-desen karakterleri incelenmiştir. Ayrıca popülasyonun biyolojik ve ekolojik özellikleri incelenerek türü tehdit eden olası faktörler belirlenmiştir. Her iki formda da subcaudalia ve ventralia sayısı bakımından eşeysel dimorfizm olduğu saptanmıştır. Cinsiyet ayrımında kullanılan Subcaudali/Ventralia erkeklerde 1,96 ile 2,17 arasında, dişilerde ise 2,33 ile 2,59 arasında olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada ilk defa yakalanan 5 juvenil örnekten 3’ünde (%60) tıpkı desenli bireylerde olduğu gibi sırt tarafında iki sıra halinde lekeler az çok görüldüğü tespit edilmiştir. Populasyonu tehdit eden faktörler antropojenik ve diğer canlı faktörler olmak üzere iki grupta değerlendirilmiştir. Populasyonun korunması için özellikle adadaki görevliler ile gelen turistlerin bilinçlendirilmesi ve adanın doğal yapısını tehdit eden tavşanların üremesinin kontrol altına alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Eirenis punctatolineatus has three subspecies described up to now. These are E. p. punctatolineatus (Boettger, 1892), E. p. condoni (Boulenger, 1920) and E. p. kumerloevei Eiselt, 1970. The last subspecies, kumerloevei, has lost its validity due to the coexistence of both melanistic and patterned forms in Akdamar Island. In this study, the population of the island has been studied in two forms as patterned and melanistic. 16 metric, 15 fidelity, 18 ratio and index values and color-pattern characteristics of 48 (29 ♂♂, 12 ♀♀ and 7 Juveniles) individuals belonging to two forms were examined. In addition, biological and ecological characteristics of the island have been examined and possible threat factors have been identified. Both forms were found to have sexual dimorphism in terms of subcaudalia and ventralia numbers. Subcaudalia / Ventralia used for sex discrimination; between 1.96 and 2.17 for males and between 2.33 and 2.59 for females. For the first time in this study, 3 (60%) of the 5 juvenile samples captured were found to have fewer spots on the back side in two rows, just as in the patterned individuals. Populationthreatening factors were evaluated in two groups, anthropogenic and other living factors. In order to protect the population, especially the officials in the island and the tourists coming to the island should be informed and the reproduction of the rabbits threatening the natural structure of the island should be controlled.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3333
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet TURAL.pdfYüksek Lisans Tezi2.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.