Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3323
Title: Örgütsel Adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin kamu ve özel sektör çalışanları örneğinde araştırılması
Other Titles: Investigation on the relationship between organizational justice and organizational commitment to public and private sector workers
Authors: Gündoğmuş, Mehmet Erdemir
Tokmak, Mutlu
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Keywords: Adalet
Örgütsel Adalet
Bağlılık
Örgütsel Bağlılık
Justice
Organizational Justice
Commitment
Organizational Commitment
Issue Date: 2018
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Küreselleşme ile birlikte rekabet koşulları sertleşen piyasalarda örgütlerin belirledikleri amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi noktasında insan kaynakları yani örgüt çalışanları son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenden ötürü de çalışanlar ile ilgili olan kavramlar, örgüt literatüründe giderek önem kazanmıştır. Örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet kavramları, çalışanların örgüt amaç ve hedefleri ile uyumlu çalışmaları ve bu amaç / hedeflere yönelik olumlu çıktılar vermeleri noktasında önemli iki kavramdır. Adil, eşit ve etik kurallar çerçevesinde geliştirilen örgütsel süreçler ve yönetsel karar alma mekanizmaları kapsamında çalışma hayatlarını sürdüren çalışanların örgütlerine ilişkin duydukları bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu araştırmada, örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasında bir ilişkinin var olup olmadığı kamu ve özel sektör çalışanları üzerinde yürütülen bir analiz kapsamında irdelenmiştir. Çalışanların örgütsel adalet algılarının alt boyutları olan; bilgiye dayalı adalet algısı, dağıtımsal adalet algısı, prosedürel adalet algısı ve kişiler arası adalet algısı kapsamında örgütsel bağlılık ile örgütsel adalet arasındaki ilişki incelenmiştir.
Competitive conditions with globalization in markets have a great deal of importance in terms of reaching goals and targets set by organization. Because of that concepts about workers have gained importance in organization's literature. Organizational commitment and organizational justice are important two concepts in terms of coordination with targets and goals of workers and gaining fine results. It is known that workers who work on fair, equal status in which supervisory decisions are made, have high loyalty level. It is searched that whether or not there is a relationship between organizational commitment and organizational justice in this search in which public workers and private workers were examined. Relationship between organizational justice and organizational commitment was examined in terms of lower dimensions of worker's perception about organizational justice that includes informational justice perception, distributional justice perception, procedurally justice perception and justice perception that is among of people.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3323
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10189929.pdfDoktora Tezi2.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.