Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/331
Title: Değişik kaynaklardan izole edilen stafilokok suşlarının biyotiplendirilmesi ve metisilin direncinin araştırılması
Other Titles: Biotyping of staphylococcus strains isolated from various sources and investigations on the methicillin resistance
Authors: Kırkan, Şükrü
Uysal, Selda
Keywords: Staphylococcus sp
İdentifikasyon
Methisilin Direnci
Antibiyotik Duyarlılık Testi
Identification
Methisillin Resistance
Antibiotic Susceptibility Test
Issue Date: 1-Jan-2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu araştırmada Rutin teşhis laboratuarına getirilen klinik ve subklinik mastitisli ineklere ait 120 adet süt örneğinden 74 adet, 60 adet yara yeri svabı örneğinden 42 adet ve 20 adet idrar örneğinden ise 7 adet stafilokok suşu izole edildi. İzole edilen suşların identifikasyonları gerçekleştirilerek Stafilokok suşlarının tiplendirilmeleri yapıldı. Araştırmada koagulaz pozitif Stafilokok suşlarının slime değerleri (+, ++, +++, - ) sırasıyla % 15, % 12, % 32.8, % 40.2; koagulaz negatif Stafilokok suşlarının ise slime değerleri (+, ++, +++, - ) sırasıyla % 10.7, % 30.4, % 16.0, % 42.9 olarak belirlendi. Bu araştırmada tiplendirilmeleri gerçekleştirilen Stafilokok suşlarının 41 (% 33.3)'i Metisiline dirençli bulundu. Bu çalışmada, S. aureus suşları (% 46), S. intermedius suşları (% 37.5), S. haemolyticus suşları (% 43) ve S. cohnii subsp. cohnii suşlarının tamamı (%100) vankomisin ve teikoplanin'e aynı oranlarda dirençlilik göstermişlerdir. Bu çalışmada da tüm izolatların % 48'inin penisilin'e dirençli ve % 85 oranında eritromisine, % 83 oranında sulbactam + ampisilin'e ve % 79 oranında sulphamethaxsazole + trimethoprim'e duyarlı olduğu saptanmıştır. In this study, 74 Staphylococcus strains were isolated from 120 milk of dairy cows with clinical and subclinical mastitis, 42 Staphylococcus strains were isolated from 60 wound and 7 Staphylococcus strains were isolated from 20 urine. All Staphylococcus strains were biyotyping. This study, slime value (+, ++, +++, - ) of coagulase positive Staphylococcus strains were determined respectively 15%, 12%, 32.8%, 40.2% and coagulase negative strains were determined respectively 10.7%, 30.4%, 16.0%, 42.9%. Typed 41 (33.3%) Staphylococcus strains were found to resistant to methicillin in this study. In this study, S. aureus strains (46%), S .intermedius strains (37.5%), S. haemolyticus strains (43%) and all S.cohnii subsp cohnii strains (100%) were indicated similar resistance to vankomisin and teikoplanin. In this study, of 48% to all of strains were resistant to penicilin and 85% of all strains were found to be sensitive to eritromisin, 83% of all strains were found to be sensitive to sulbactam+ampicillin and 79% of all strains were found to be sensitive to sulphamethaxazole + trimethoprim.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=352292&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/331
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SeldaUYSALtez.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.