Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3286
Title: Kredi derecelendirme kuruluşları derecelendirme süreçleri ve Türkiye
Other Titles: Credit rating agencıes rating process and Turkey
Authors: Ateş, İsmet
Demir, Mesut
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı
Keywords: Kredi derecelendirme kuruluşları
Kredi notu
Yatırım
Türkiye
International credit rating agencies
Credit rating
Investment
Turkey
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Son yıllarda dünya ekonomisinde küreselleşmenin etkisiyle ülkeler ve firmalar birbirine hızla entegre olmaya başlamıştır. Bu durum, yatırımcıların daha fazla kar elde etmek amacıyla sermayelerini bu amaca daha kolay ulaşabilecekleri piyasalara taşıma isteğini de beraberinde getirmiştir. Sermaye hareketliliğinde firma için önemli olan gireceği ülkenin risklerine hâkim olması, sermayeyi kabul eden ülke için önemli olan ise firmanın güvenilirliğidir. Bahsedilen bu problemin ortadan kalkması için bütün tarafların birbirlerinin mali durumlarına hâkim olması gerekmektedir. Bu gereklilik taraflar açısından maliyetli olduğundan devreye kredi derecelendirme kuruluşları girmektedir. Her ne kadar kredi derecelendirme kuruluşları verdikleri notların bir tavsiye değil görüş belirttiğini bildirseler de 1900'lü yıllardan itibaren ekonomik hayatın içerisinde olan bu kuruluşların verdikleri notlar dikkatle takip edilmektedir. Bu bağlamda bu çalışma, kredi derecelendirme kavramı ile ilgili genel bilgileri ve kredi notunun etki alanlarını açıkladıktan sonra, derecelendirme kuruluşlarının not verme kriterlerini Türkiye için incelemiş, söz konusu kriterlerde meydana gelen değişmenin kredi notu ile paralel olup olmadığını gözlemlemeye çalışmıştır.
During recent years with the effect of globalization in the world economy countries and firms started to integrated each other quickly. This situation brought about the desire of carrying capitals of investors to derive profit more to the markets where they could achieve this purpose. The important thing for the firm in capital movements is having full knowledge of countries risks and the important thing for the country that accepts capital is thrust worthiness of firms. The problem mentioned to be removed, all sides required to know each other’s economic situation. When this necessity gets costly for sides, credit rating agencies becomes a part of activity. Credit rating agencies emphasize that their notes mean their opinions and theese notes are not recommendations for countries. However, these organizations have been getting into the act since 1900s and their credit notes have been followed by countries closely. In this context, this study after clarifying general information's and impact areas of credit rating which are about credit rating, has tried to observe the change that occurred in the given criterions which analyzed the criterions of credit rating for Turkey are parallel with or not.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3286
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10055649.pdfYüksek Lisans Tezi1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.