Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3262
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUlutaş, Bülent
dc.contributor.authorDinler, Ceren
dc.date.accessioned2018-01-25T12:02:34Z
dc.date.available2018-01-25T12:02:34Z
dc.date.issued2018-01-25
dc.date.submitted2017-12-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/3262
dc.description.abstractÇeşitli yangı ve hastalık durumlarında sıvı alımının azalması ve/veya kaybının artması sonucu sıvı açıkları gelişmekte ve dehidrasyon şekillenmektedir. Dehidrasyonun serum AFP konsantrasyonları üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada dehidrasyonun serum AFP konsantrasyonları üzerine etkisinin ortaya konması amaçlandı. Araştırmanın hayvan materyalini 20 adet, sağlıklı 6-8 aylık yaşta, her iki cinsiyette koyunlar oluşturdu. Koyunlar randomize 4 eşit gruba (n=5) ayrılarak 7 gün süreyle takip edildi. Araştırma grupları; • Sistemik Yangı (SİSY): Tek doz sağ M. serratus cervisis kası içine 5 ml FCA uygulanarak ad libitum su ve yem verildi. • Dehidrasyon (DEH): Tek doz sağ M.serratus cervisis kası içine 5 ml plasebo %0,9 NaCl uygulandı ve art arda 5 gün su kısıtlanarak ad libitum yem verildi. • Sistemik Yangı + Dehidrasyon (SİSY+DEH): Tek doz sağ M.serratus cervisis kası içine 5 ml FCA uygulanarak sistemik yangı, art arda 5 gün süreyle de su kısıtlanarak dehidrasyon oluşturuldu. Bu süreçte yem ad libitum verildi. • Kontrol (KON): Tek doz M. sağ serratus cervisis kası içine 5 ml plasebo %0,9 NaCl uygulanarak ad libitum su ve yem verildi. Çalışma gruplarındaki koyunların günlük yem tüketimi, vücut ağırlık ölçümleri ve klinik muayeneleri yapılırken, kan örnekleri araştırmanın 0., 1., 3., 5., ve 7. günlerinde alındı. SİSY ve SİSY+DEH gruplarında serum Hp, SAA, Cp ve Fb konsantrasyonlarında anlamlı artışlar belirlendi. DEH grubunda ise yalnızca Hp konsantrasyonunda anlamlı bir artış saptandı. Sonuç olarak; koyunlarda dehidrasyonda serum Hp konsantrasyonunun artması nedeniyle dehidrasyonun tanı ve izlenmesinde bu biyobelirteçten yararlanılabileceği ve elde edilen tüm verilerin gelecekte yapılacak çalışmalarda referans olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL ONAY i TEŞEKKÜR ii İÇİNDEKİLER iii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ v ŞEKİLLER DİZİNİ viii TABLOLAR DİZİNİ ix ÖZET x ABSTRACT xi 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Vücut Sıvıları ve Homeokinezisi 3 2.2. Dehidrasyon 6 2.2.1. Dehidrasyonun Etiyolojisi ve Tipleri 6 2.2.2. Dehidrasyonun Patogenezi ve Sonuçları 8 2.2.3. Dehidrasyonlu Hastaların Klinik Değerlendirilmesi 10 2.3.Yangı 12 2.3.1. Sistemik Yangısal Yanıt Sendromu 14 2.4. Akut Faz Yanıt 16 2.4.1. Akut Faz Yanıtın Oluşumu 16 2.4.2. Akut Faz Yanıtın Fizyolojik Fonksiyonlara Etkisi 20 2.5. Akut Faz Proteinleri 21 2.5.1. Akut Faz Proteinlerinin Sınıflandırılması 21 2.5.2. Akut Faz Proteinlerinin Veteriner Hekimlikte Klinik Kullanımı 22 2.5.3. Koyunlarda Önemli Akut Faz Proteinleri 25 2.5.3.1. Haptoglobin 25 2.5.3.2. Serum Amiloid-A 26 2.5.3.3. Fibrinojen 27 2.5.3.4. Seruloplazmin 27 2.5.3.5. Albumin 28 3. GEREÇ VE YÖNTEM 29 3.1. Hayvan Materyali 29 3.2. Araştırma Deneysel Modelleri 30 3.2.1. Sistemik Yangı Modeli 30 3.2.2. Dehidrasyon Modeli 31 3.3. Araştırma Grupları 31 3.4. Muayene ve Değerlendirme Protokolleri 33 3.4.1. Klinik Muayeneler 33 3.4.1.1. Adaptasyon periyodunda klinik muayeneler 33 3.4.1.2. Araştırma periyodunda klinik muayeneler 33 3.4.2. Laboratuvar Analizleri 34 3.4.2.1. Adaptasyon periyodunda laboratuvar analizleri 34 3.4.2.2. Araştırma periyodunda laboratuvar analizleri 35 3.5. İstatistiksel Değerlendirme 36 4. BULGULAR 38 4.1. Klinik Bulgular 38 4.2. Laboratuvar Bulguları 41 4.2.1. Hematolojik Bulgular 41 4.2.2. Biyokimyasal Bulgular 44 5. TARTIŞMA 59 5.1. Sistemik Yangı Modeli 59 5.2. Dehidrasyon Modeli 60 5.3. Akut Faz Protein Konsantrasyonları 63 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 68 KAYNAKLAR 69 ÖZGEÇMİŞ 80tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectKoyuntr_TR
dc.subjectSistemik Yangıtr_TR
dc.subjectAkut Faz Proteintr_TR
dc.subjectDehidrasyontr_TR
dc.titleKoyunlarda dehidrasyonun bazı serum akut faz protein konsantrasyonlarına etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of dehydration on serum concentrations of some acute phase proteins in sheepstr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.authorID107456tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları (Veteriner)tr_TR
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceren DİNLER_DR.pdfCeren DİNLER-Doktora Tezi1.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.