Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3241
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTürkyılmaz, Süheyla
dc.contributor.authorBeköz Yarar, Melike
dc.date.accessioned2017-12-19T09:14:59Z
dc.date.available2017-12-19T09:14:59Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-11-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/3241
dc.description.abstractBu çalışmada mastitisli sığır sütlerinden E. coli’nin izolasyonu, identifikasyonu, izolatların önemli virulens genlerinin [Shiga toksin 1 (stx1), Shiga toksin 2 (stx2), ısıya duyarlı toksin (lt), ısıya dirençli toksin (st), invaziv antijen lokusu (ial), intimin (eaeA), demet oluşturan pilus (bfpA), fimbrial antijen (aafII)] ve antibiyotik duyarlılık profillerinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmada materyal olarak özel bir süt işletmesindeki mastitisli 328 inekten bir yıl boyunca alınan 390 süt örneği kullanıldı. E. coli izolasyonu klasik yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi. Bakteri identifikasyonunun doğrulanmasında ve virulens genlerinin belirlenmesinde polimeraz zincir reaksiyonundan (PZR) faydalanıldı. İzolatların sekiz antimikrobiyal aileye ait on antibiyotiğe karşı duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile incelendi. Çalışmada mastitisli süt örneklerinin % 17,2’sinden (67/390) E. coli izole ve identifiye edildi. İzolatların % 19,4’ünün (13/67), incelenen virulens genlerinden en az bir tanesini taşıdığı belirlendi. En sık görülen virulens genleri stx1 (5/13=% 38,5), stx2 (2/13=% 15,4), st (2/13=% 15,4), lt (1/13=% 7,7), eaeA (3/13=% 23,1) iken; bfpA ve aafII genleri hiçbir izolatta bulunmadı. Virulens geni taşıyan izolatların % 53,8’i (7/13) EHEC, % 23,1’i (3/13) ETEC ve % 23,1’i (3/13) EPEC olarak tespit edildi. İzolatların% 89,5'i (60/67), % 37,3'ü (25/67), 35,8'i (24/67) kloramfenikol, ampisilin ve tetrasikline dirençli olduğu tespit edilirken; kullanılan diğer 8 antibiyotik için direnç % 2,9 ile % 22,3 arasında değişti. İzolatların % 3,0 (2/67)’ü kullanılan tüm antibiyotiklere duyarlı iken; % 30,0’u (20/67) çoklu direnci gösterdi. Antimikrobiyal duyarlılık, bakterilerin direnç profillerindeki değişiklikleri saptamak için izlenmelidir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI……………………………………………………………. i TEŞEKKÜR……………………………………………………………………………….. ii İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………….. iii SİMGELER ve KISALTMALAR…………………………………………………………. vi RESİMLER DİZİNİ………………………………………………………………………. vii TABLOLAR DİZİNİ………………………………………………………………………. ix ÖZET……………………………………………………………………………………… x ABSTRACT……………………………………………………………………………….. xi 1. GİRİŞ……………………………………………………………………………………. 1 2. GENEL BİLGİLER…………………………………………………………………….. 3 2.1. Tarihçe………………………………………………………………………………… 3 2.2. Etiyoloji……………………………………………………………………………….. 3 2.2.1. Diyarejenik/Enterovirulent E. coli Patotipleri……………………………………….. 6 2.2.2. Virulens Faktörleri…………………………………………………………………... 6 2.2.2.1. Adezinler…………………………………………………………………………... 7 2.2.2.1.1. Tip I fimbria……………………………………………………………………. 7 2.2.2.1.2. F17 fimbria…………………………………………………………………….. 8 2.2.2.1.3. P ve S fimbria…………………………………………………………………… 8 2.2.2.1.4. Afimbrial adezinler (AFA) ……………………………………………………… 9 2.2.2.2. Aerobaktin sideroforları…………………………………………………………… 9 2.2.2.3. Serum direnci……………………………………………………………………… 10 2.2.2.4. Kapsül polisakkaritleri…………………………………………………………….. 11 2.2.2.5. Kolisin aktivitesi…………………………………………………………………… 11 2.2.2.6. Toksinler…………………………………………………………………………… 12 EHEC……………………………………………………………………………………….. 12 EPEC……………………………………………………………………………………….. 13 ETEC……………………………………………………………………………………….. 14 EIEC……………………………………………………………………………………….. 15 EAEC………………………………………………………………………………………. 15 2.3. Epidemiyoloji………………………………………………………………….............. 17 2.4. Patogenez ve Semptomlar……………………………………………………………... 17 2.5. Sağaltım………………………………………………………………………… 20 2.6. Koruma………………………………………………………………………… 21 3. GEREÇ VE YÖNTEM………………………………………………………………… 23 3. 1. Gereç………………………………………………………………………………… 23 3. 1. 1. İzolasyon Örnekleri………………………………………………………………. 23 3. 1. 2. Standart Suşlar ve Pozitif Kontroller……………………………………………….. 23 3. 1. 3. Besiyerleri………………………………………………………………………….. 23 3. 1. 3. 1. Kanlı agar……………………………………………………………………….. 24 3. 1. 3. 2. MacConkey agar…………………………………………………………………. 24 3. 1. 3. 3. Eosin methylene blue agar………………………………………………………. 24 3. 1. 3. 4. Mueller - Hinton agar……………………………………………………………. 24 3. 1. 3. 5. Brain hearth infusion broth………………………………………………………. 24 3. 1. 3. 6. Tryptophan broth (TB) …………………………………………………………. 25 3. 1. 3. 7. Nutrient broth………………………………………….………………………… 25 3. 1. 3. 8. MRVP medium…………………………………………………………………. 25 3. 1. 3. 9. Simmons sitrat besiyeri……………………………….…………………………. 25 3. 1. 4. Ayıraç ve Boyalar…………………………………………………………………... 26 3. 1. 4. 1. Oksidaz ayıracı………………………………………………..…………………. 26 3. 1. 4. 2. Kovaks indol ayıracı……………………………………………………………. 26 3. 1. 4. 3. Methyl red ayıracı (MR) …………………………………….…………………. 26 3. 1. 4. 4. Voges proskauer ayıracı (VP) ……………………………….…………………. 26 3. 1. 4. 5. Gram boyama seti……………………………………………..…………………. 26 3. 1. 5. Antibiyotik Diskleri………………………………………………………………… 27 3. 1. 6. PZR…………………………………………………………………………………. 27 3. 1. 6. 1. Solusyon ve boyalar…………………………………………..…………………. 27 3. 6. 1. 1. 1. TBE (Tris, Borik Asit, EDTA, pH:8,0) buffer………………………………... 27 3. 6. 1. 1. 2. Yükleme tamponu (Loading Buffer) (6X) …………..……………………….. 27 3. 1. 6. 2. Primerler……………………………….………………………………………… 28 3. 1. 6. 3. Kullanılan cihazlar……………………………….……………………………… 29 3. 1. 6. 4. Agarose jel……………………………….………………………………………. 29 3. 1. 6. 5. Marker……………………………….………………………...………………… 29 3. 2. Yöntem……………………………….……………………………….………………. 29 3. 2. 1. Örneklerin Alınması……………………………….……………………………….. 29 3. 2. 2. E. coli’nin İzolasyonu……………………………….……………………………… 30 3. 2. 3. E. coli’nin İdentifikasyonu……………………………….………………………… 30 3. 2. 3. 1. Fenotipik……………………………….………………………………………… 30 3. 2. 3. 1. 1. Biyokimyasal testler……………………………….…………………….…… 30 3. 2. 3. 1. 1. 1. Oksidaz testi……………………………….………………….…………… 31 3. 2. 3. 1. 1. 2. IMVIC test……………………………….…………………….…………… 31 3. 2. 3. 2. Genotipik identifikasyon………………………………..………………….…… 32 3. 2. 3. 2. 1. DNA izolasyonu……………………………….………………….………… 32 3. 2. 3. 2. 2. PZR……………………………….………….………………….…………… 33 3. 2. 4. Antibiyotik Duyarlılık Testinin Yapılışı ve Değerlendirilme……………………… 34 4. BULGULAR……………………..……………………..……………………………… 36 4.1. İzolasyon……………………..……………………..……………………..………….. 36 4. 2. İdentifikasyon……………………..……………………..………………………….. 36 4. 2. 1. Fenotipik……………………..……………………..…………………………….. 36 4. 2. 2. Genotipik……………………..……………………..…………………………….. 37 4. 3. Önemli Virulens Genlerinin PZR İle İncelenmesi……………………..……………. 37 4. 4. Antibiyotik Dirençlilik……………………..……………………..…………………. 40 5. TARTIŞMA……………………..……………………..……………………..………… 43 6. SONUÇ VE ÖNERİLER……………………..……………………..…………………. 48 KAYNAKLAR……………………..……………………..……………………..……….. 50 ÖZGEÇMİŞ……………………..……………………..……………………..……………. 62tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEscherichia Colitr_TR
dc.subjectMastitis
dc.subjectAntibiyogram
dc.subjectVirulens Gen
dc.titleMastitisli sığır sütlerinden izole edilen escherichia coli suşlarının önemli virulens genlerinin ve antibakteriyel duyarlılıklarının incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the important virulence genes and antibacterial sensitivity of escherichia coli strains isolated from mastitic cattle milktr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YüksekLisansMelike.rar1.39 MBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.