Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3241
Title: Mastitisli sığır sütlerinden izole edilen escherichia coli suşlarının önemli virulens genlerinin ve antibakteriyel duyarlılıklarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of the important virulence genes and antibacterial sensitivity of escherichia coli strains isolated from mastitic cattle milk
Authors: Türkyılmaz, Süheyla
Beköz Yarar, Melike
Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Escherichia Coli
Mastitis
Antibiyogram
Virulens Gen
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Abstract: Bu çalışmada mastitisli sığır sütlerinden E. coli’nin izolasyonu, identifikasyonu, izolatların önemli virulens genlerinin [Shiga toksin 1 (stx1), Shiga toksin 2 (stx2), ısıya duyarlı toksin (lt), ısıya dirençli toksin (st), invaziv antijen lokusu (ial), intimin (eaeA), demet oluşturan pilus (bfpA), fimbrial antijen (aafII)] ve antibiyotik duyarlılık profillerinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmada materyal olarak özel bir süt işletmesindeki mastitisli 328 inekten bir yıl boyunca alınan 390 süt örneği kullanıldı. E. coli izolasyonu klasik yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi. Bakteri identifikasyonunun doğrulanmasında ve virulens genlerinin belirlenmesinde polimeraz zincir reaksiyonundan (PZR) faydalanıldı. İzolatların sekiz antimikrobiyal aileye ait on antibiyotiğe karşı duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile incelendi. Çalışmada mastitisli süt örneklerinin % 17,2’sinden (67/390) E. coli izole ve identifiye edildi. İzolatların % 19,4’ünün (13/67), incelenen virulens genlerinden en az bir tanesini taşıdığı belirlendi. En sık görülen virulens genleri stx1 (5/13=% 38,5), stx2 (2/13=% 15,4), st (2/13=% 15,4), lt (1/13=% 7,7), eaeA (3/13=% 23,1) iken; bfpA ve aafII genleri hiçbir izolatta bulunmadı. Virulens geni taşıyan izolatların % 53,8’i (7/13) EHEC, % 23,1’i (3/13) ETEC ve % 23,1’i (3/13) EPEC olarak tespit edildi. İzolatların% 89,5'i (60/67), % 37,3'ü (25/67), 35,8'i (24/67) kloramfenikol, ampisilin ve tetrasikline dirençli olduğu tespit edilirken; kullanılan diğer 8 antibiyotik için direnç % 2,9 ile % 22,3 arasında değişti. İzolatların % 3,0 (2/67)’ü kullanılan tüm antibiyotiklere duyarlı iken; % 30,0’u (20/67) çoklu direnci gösterdi. Antimikrobiyal duyarlılık, bakterilerin direnç profillerindeki değişiklikleri saptamak için izlenmelidir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3241
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YüksekLisansMelike.rar1.39 MBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.