Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3235
Title: Düşey tamburlu ahır gübresi dağıtma makinasının Aydın ilinde örnek bir tarımsal işletmede kullanımına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
Authors: Özarslan, Cengiz
Yılmaz, Cansu
10170038
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü
Keywords: Düşey tamburlu dağıtıcı, dağılım düzgünlüğü, gübre normu
Düşey Tamburlu Dağıtıcı
Dağılım Düzgünlüğü
Gübre Normu
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Citation: Anonim, 2014a. Gübre. (http://www.biyogazder.org/makaleler/mak16.pdf) Erişim Tarihi: 19.08.2014 Anonim, 2014b. Organik Gübreler ve Önemi. (http://mitos.tagem.gov.tr/ browse/445/910.doc) Erişim Tarihi: 27.10.2014 Anonim, 2014c. Tümosan Traktör Kullanım Kitapçığı. Anonim, 2015a. Türkiye’de Gübre Üretimi ve Kullanımı. (http://www.zmo.org.tr/ resimler/ekler/eb74a85a4a68465_ek.pdf?tipi=14) Erişim Tarihi: 19.01.2015 Anonim, 2015b. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. (http://www.tarım. gov.tr) Erişim Tarihi: 04.02.2015 Anonim, 2015c. Ülkemizde Makinalaşma. (http://www.renklinot.com/soru-cevap-2/turkiyede-makinelesme-ulkemizi-nasil-etkiliyor.html) Erişim Tarihi: 17.02.2015 Anonim, 2015d. Özyeşilyurt 10 Tonluk Katı Ahır Gübresi Dağıtma Makinası Deney Raporu. Tarih: 16.09.2013 Anonim, 2015e. Özyeşilyurt Tarım Makinaları. (http://www.ozyesilyurt.com) Erişim Tarihi: 27.11.2015 Anonim, 2015f. Tarım Makinaları Deney İlke ve Metotları. Anonim, 2017a. Calibrating Manure Spreader Application Rates. (https://www. nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1167137.pdf) Erişim Tarihi: 28.07.2017 Anonim, 2017b. APCP Spreading Solid Manure Presentation. (http://iwlearn.net /documents/4687) Erişim tarihi: 24.08.2017 AYIK, M. 1993. Hayvancılıkta Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1300. Ders Kitabı: 375. Ankara. BOZ, M. 2008. Çiftlik Gübresi Dağıtım Makinalarında Bazı Yapısal ve İşletme Özelliklerinin İş Kalitesine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya. BROHİ, A., TOPBAŞ, M., 1998. Gübreler ve Gübreleme. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları Serisi, Tokat. DAVIS, J.G., and MEYER, R.B., 1999. Manure Spreader Calibration. No. 0.561, Colorado State University. EROL, M.A., DURSUN, İ., 1998. Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 453, Ankara. FAO, 2017. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (agris. fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300093915) HANNA, H. MARK; RICHARD, THOMAS. L.; and QUICK, GRAEME. R., 2004. Optimizing Solid Manure Application By İmproving Distribution. Iowa State University Leopold Center Completed Grant Reports. 219. KACAR, B., 2013. Temel Gübre Bilgisi. Nobel Akademik Yayıncılık. 695:063, Ankara. KASAP, A., ERDEM G. 1994. Çiftlik gübresi dağıtma makinası ile çalışmada iş başarısının belirlenmesi üzerinde bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 71-78. KLENIN, N.I., POPOV, I.F., SAKUN, V.A., 1986. Agricultural Machines. Theory of Operation, Computation of Controlling Parameters and the Conditions of Operation. A. A. BALKEMA/ROTTERDAM KONCA, Y., UZUN, O. 2012. Hayvansal Gübrelerin Toprak ve Çevre Üzerine Olan Etkileri. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kayseri. KUŞ, E., YILDIRIM, Y. 2010. Katı Ahır Gübresi Dağıtma Makinaları Genel Özellikleri. 26. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi (22-23 Eylül, 2010), pp, Hatay. LANDRY, H., LAGUE, C. and ROBERGE, M., 2004. Physical and Rheological Properties of Manure Products. Applied Engineering in Agriculture, 20(3), 277 – 288. LANDRY, H., 2005. Numerical Modeling of Machine-Product İnteractions in Solid And Semi-Solid Manure Handling and Land Application. University of Saskatchewan, Department of Agricultural and Bioresource Engineering, Doctorathesis, Saskatoon. MALGERYD, J., WETTERBERG, C. 1996. Physical Properties of Solid and Liquid Manures and their Effects on the Performance of Spreading Machines. Journal of Agricultural Engineering Research. Sweden. MARSH, L., MULLINS, G., AMBLER, S. and HEIDEL, R., 2009. Manure Spreader Calibration for Rear-Discharge Equipment-Handling Solid and Semi-Solid Manures and Poultry Litter. Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia Cooperative Extension, Publication: 442-004. https://pubs.ext.vt.edu/442/442-004/442-004_pdf.pdf ÖNAL, İ. 2011. Ekim Dikim Gübreleme Makinaları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:490. İzmir. SEZEN, Y. 1995. Gübreler ve Gübreleme. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 55, Erzurum. TSE, 1994. Tarım Makinaları-Römorklu Çiftlik Gübresi Dağıtıcıları-Deney Metotları. 1. Baskı TS 11453. Ankara. TUİK, 2016. Türkiye İstatistik Kurumu. (http://www.tuik.gov.tr) Erişim Tarihi: 09.03.2016 ÜLGER, P., GÜZEL, E., KAYIŞOĞLU, B., EKER, B., AKDEMİR, B., PINAR, Y. ve BAYHAN, Y., 1996. Tarım Makinaları İlkeleri. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 29, Tekirdağ. ÜNAL, H, KURALOĞLU, H, FIRAT, M, KAHYA, D, ÖZALP, K, YANIK, E., 2016. Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinasının Farklı İlerleme Hızlarındaki Bazı İşletme Özellikleri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, 113-125, Bursa. YETGİN, M.A., 2010. Organik Gübreler Ve Önemi. Samsun İl Tarım Müdürlüğü (http://samsun.tarim.gov.tr/Belgeler/Yayınlar/Kitaplarımız/organik_gubreler_ve_onemi.pdf) Erişim Tarihi:12.07.2014 ZAFARI, A., KIANMEHR, M. H. (2012). Livestock Manure Management and Pelleting. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 14(3), 78-84.
Abstract: Bu çalışmada, düşey tamburlu gübre dağıtma makinasının çiftçi çalışma koşullarındaki, dağılım düzgünlüğünün belirlenmesinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözümler sunulmuştur. Bu amaçla; Aydın ili Posacılar Çiftliğinde tarla çalışmaları yürütülmüştür. Dağılım düzgünlüğünün belirlenmesinde 26 adet gübre toplama kutusu makina dağıtma genişliğince yanyana sıralanmıştır. Makina 2 farklı ilerleme hızında (1.95 km/h ve 2.85 km/h) çalıştırılarak toplama kutuları üzerinden geçirilmiştir. Denemelerde 2 farklı nem içeriğine sahip (%32.2 ve %76.8) ağır gübresi kullanılmış ve kullanılan gübrelerin hacim ağırlıkları (sırasıyla 0.53 kg/dm3 ve 0.73 kg/dm3) belirlenmiştir. Gübre dağıtıldıktan sonra her bir kutuda elde edilen gübreler tartılarak değerler arasındaki varyasyon katsayısı bulunmuştur. Dağıtma genişliğinin uçlarına gidildikçe kutulara düşen gübre miktarı azaldığı için katlamalı çalışma yöntemi uygulanmıştır. Denemeler sırasında, kullanıcının makina ayarlarında değişiklik yapılmasına izin vermemesi, gübre kasasının kapasitesinden fazla yüklenmesi gibi sorunlar ile karşılaşılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre, en düzgün dağılım %28.9 varyasyon katsayısı ile yaş gübre I. hız kademesinde (1.95 km/h) elde edilmiştir. Dağılım düzgünlüğü üzerinde; gübrenin içerdiği nem miktarı, gübrenin hacim ağırlığı, kasadaki gübre miktarı ve makinanın ilerleme hızının etkisi önemli bulunmuştur. Denemelerde karşılaşılan sorunların en aza indirilebilmesi için çalışmaya başlamadan önce makinanın bakım ve ayarları yapılmalı, imalatçı firma tarafından kullanıcıya makinanın kullanımı ile ilgili eğitim verilmeli, dağıtıcının dağıttığı ortalama gübre miktarının belirlenebilmesi için de denemelerdeki tekrar sayısı arttırılmalıdır
URI: http://hdl.handle.net/11607/3235
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tarmak_cansu_yilmaz_tez.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.