Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3199
Title: Bir insan hakları sorunu olarak kadına yönelik “şiddet”
Other Titles: "Violence'' against woman as a human rights problem
Authors: Kart, Berfin
Ocak, Deniz
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı
Keywords: Human Being
Human Rights
Violence
Woman Rights
Ethics
İnsan
İnsan Hakları
Şiddet
Kadın Hakları
Etik
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada son yıllarda üzerinde sıkça konuşulan “insan hakları” kavramının ne olduğu, “insan” yaşamının neden değerli olduğu, insanın onurunun ve değerinin çiğnenmesine sebep olan “şiddet”in ne olduğu ve neden bir hak ihlali sayıldığı, şiddetin neden bir insan hakları sorunu olarak ele alınması gerektiği tartışılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde insan hakları kavramının antropolojik temelleri açıklanmaya çalışılarak, “şiddet” ve “insan hakları” ilişkisine ışık tutmak için bazı filozofların “insan” görüşlerine yer verilmektedir. Bununla birlikte, tezle ilgisinde, insan hakları kavramının kimi düşünürlerce nasıl içeriklendirildiği ortaya konarak, bazı temel insan hakları görüşlerine yer verilecektir. Böylece “insan” kavramının “insan hakları” ve özellikle de “şiddet” kavramıyla nasıl ilişkilendirildiği gösterilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde “şiddet” kavramı üstünde durularak şiddetin ne olduğu anlatılmaya çalışılmış, şiddetin yalnızca kadına yönelik bir sorun mu yoksa “insan”a yönelik bir sorun mu olduğu tartışılmıştır. ġiddetin cinsiyet ayrımına dayanmayan, insan türünün tüm üyelerine yönelik bir insan hakları ihlali olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. “Kadın” olmanın, “insan” olmaktan tümüyle farklı olduğuna dair inanış ve düşünceler, feminist kuramlarla ilgi kurularak eleştirel bir biçimde ele alınmıştır. Bu bağlamda, feminist kuramların kadına bakışları ortaya konulmaya çalışılmış, “cins” ayrımının yalnızca “cinsiyet” ile ilgili olduğu, toplumsal cinsiyet algısının çoğu zaman yanılgılara ve hatta kadına yönelik şiddete sebep olduğu dile getirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma, insan hakları kavramının, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın her insanı, türün her bir üyesini ilgilendirdiği, temel bir hak olan yaşama hakkının ve dokunulmazlıkların cinsiyete bağlı bir sorun olmadığı, her insanın onurunu veya değerini korumanın her kişinin sorumluluk ve ödevi olduğu, insan olmanın açık bilincine sahip olmakla insana sırf insan olduğu için değer vermekle, etik eylemenin her tek kişinin ödevi olduğunun farkında olmakla şiddete engel olunabileceği ve insanca yaşanabileceği gösterilmeye çalışılmıştır.
In this study, it has been examined what exactly is the term ''human rights'' which has been talking over a lot, why ''human'' life is valuable, what is ''violence'' which causes violating of human's honour and value and why it is counted as violation of right and if the violence will be accepted as human rights problem only towards women or humans. In the first chapter of the study includes accounts of man of some philosophers within the context of the relationship between ''violence'' and ''human rights'' by trying to clarify the anthropological basis of human rights concept. On the other hand, it also includes some theories of human rights and how the philosophers conceptualize human rights. Thus, it will be shown how the concept of 'human being‟ is associated with the ''human rights'' and especially with the notion of ''violence''. In the second chapter of this study, it is tried to be explained what the ''violence'' concept means and it's been discussed if the vilonce is a problem towards only women or ''humans''. It's been emphasized that violence is a human rights violation to all the kinds of humans without basing any sex discrimination. Views and thoughts about being a ''woman'' is rather different than being a ''human'' have been discussed by referring to some feminist theories. In this context, it is tried to be shown how feminist theories see woman, ''species'' discrimination is only about ''gender'' and sense of gender causes mistakes frequently and even violence towards women. As a result, in this study, it's tried to be shown that human rights concept is about all humans without making any sex discrimination, and the right to life as a fundamental human rights is not based on gender, and it is everyone's task and responsibility to protect every single person's honor or value and it's tried to be shown that humans will only live humanely and violence will only be prevented with the pure and full awareness of being a human, by valuing someone for only being human and being aware of ''ethical act'' is every single person's task.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3199
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10160261.pdfYüksek Lisans Tezi928.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.