Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/314
Title: Farklı sektörler bazında insan kaynakları yönetimi ve örgütsel kültür ilişkisi
Other Titles: Relationship between human resources management and organizational culture in the base of different sectors
Authors: Doğaner, Mustafa
Kula, Sibel
Keywords: İşletme Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Örgütsel Kültür
Örgütsel Davranış
Örgütsel Psikoloji
Business Administration
Human Resources Management
Organizational Culture
Organizational Behavior
Organizational Psychology
Issue Date: 1-Jan-2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Son dönemlerde örgütler için giderek önemi anla ılan insan kaynakları yönetimi, personel yönetiminden daha kapsamlı ve uzmanla mı bir yönetim biçimidir. Geçmi te sadece personelin i e girme, çıkma, günlük görevleri gibi rutin i lerin takibinden olu an ve uzmanlık gerektirmeyen bu alan, çalı anlardan daha iyi verim alabilmek için yapılan ara tırmalarla ekil de i tirmi tir. Ortaya çıkan her yakla ım yava yava insan kaynakları yönetiminin departmanla ıp ayrı bir birim olmasını sa lamı tır. Örgütlerde insan kaynakları planlaması, i analizleri, insan kayna ının bulunması, seçilmesi, alı tırılması, e itilmesi, performansının de erlendirilmesi, i tatminini sa lamak için motive edilmesi, örgüt amaçları ve hedefleri do rultusunda hareket etmesinin sa lanması, çatı maların önlenmesi, örgüte ba lanmasıâ ¦.v.b. fonksiyonlar insan kaynakları yöneticilerinin ba lıca görevleri arasında yer almaktadır. Bir örgütte çalı an her bireyin kendi ya amı boyunca hem ailesinden, hem de çevresinden aldı ı farklı duyguları, de er yargıları, inançları ve amaçları bulunmaktadır. Örgütü birle tiren, bütünle tiren, di erlerinden ayırt eden ve çalı anlarına nasıl davranmaları, dü ünmeleri, hareket etmeleri gerekti i konusunda sezgi ve duygu kazandıran örgütsel kültür söz konusu ki isel farklılıkların erimesini sa lamaktadır. Örgüt kültürü insan kaynakları yönetiminin uygulamalarının ba arısı açısından da kritik bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. nsan kaynakları yönetimi ile örgüt kültürü arasındaki ili kinin ne düzeyde oldu unu belirlemek amacıyla, zmir ilinde yapılan alan ara tırması kapsamında farklı sektörlerden toplam 50 örgütün insan kaynakları yöneticilerine anket uygulanmı tır. nsan kaynakları yönetimi ve örgütsel kültür açısından sektörler arasında farklılıklar oldu u ortaya çıkmı tır. Human Resources Management, whose importance for organizations has been recently and gradually recognized, is an extensive and specialized form of management than personnel management. This field, which formerly consisted of tracking daily routine practices such as entering or leaving employment and daily tasks, and which did not require expertise, has transformed through research carried out in order to obtain higher efficiency from employees. Each emerging approach has allowed human resources management to slowly departmentalize and become a separate unit. Human resources planning, job analyses, finding and choosing human resources, orientation, training, performance evaluation, motivation in order to guarantee job satisfaction, ensuring behavior in accordance with the goals and objectives of the organization, preventing conflicts, attachment to organization and similar functions in an organization are the major tasks of human resources managers. Every person working in an organization has different feelings, value judgments, beliefs and goals acquired both from the family and the environment throughout life. Organizational culture, which unites and unifies an organization while distinguishing it from others, and allows the employees to acquire intuition and sense regarding how to act, think and behave, provides for the elimination of individual differences. Organizational culture emerges as a critical factor for the success of human resources management practices. In order to determine the relationship between human resources management and organizational culture, a survey was conducted on human resources managers of a total number of fifty organizations from different sectors within the scope of the field study carried out in zmir. This study demonstrates the differences between sectors in respect of human resources management and organizational culture.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32896673&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/314
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ozet.pdf23.77 kBAdobe PDFView/Open
Sibel KULA Yüksek Lisans Tezi.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open
Summary.pdf17.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.