Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/313
Title: Kurum kültürü,motivasyon ve iş memnuniyetine etki eden faktörlerin karşılaştırmalı analizi
Other Titles: Comperative analysis of the factors that effects association culture, motivation and job satisfaction
Authors: Şenkayas, Hüseyin
Çatıkoğlu, Mehmet Ercan
Keywords: İşletme
Business Administration
Issue Date: 1-Jan-2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: nsanın sosyal ve ekonomik yaşantısındaki değişim ve gelişmelerle birlikte, organizasyonlar da daha duyarlı olmaya ve daha fazla insan kaynağı barındırmaya başlamıştır. Organizasyonların başarısı için bu kaynağın motivasyonunu ve tatminini sağlamak daha da önem kazanmıştır. Verimliliği arttırmanın yollarından birinin insan kaynaklarını daha iyi ve akılcı bir şekilde kullanarak yönetmek olduğu açıktır. Motivasyonun, insan kaynaklarının amaçları ile organizasyon amaçlarının verimlilik açısından ortak noktada buluşturulmasında ve daha üst seviyelere ulaştırılması oldukça önemlidir. Bunda en büyük sorumluluk yöneticilere düşmektedir. Yöneticilerin en önemli görevi etkin örgüt oluşturmaktır. Bunu sağlamak için de insan kaynakları, kurum kültürü ve diğer etkenleri kullanarak motive edilmelidir. Motivasyonu sağlamak için bilim adamlarının buldukları çeşitli metot ve yollar mevcuttur. Bu metotlar ?Motivasyon Teorileri? olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. lk bölümde, Kurum kültürü kavramı ve diğer kavramlarla ilişkisi incelenmiştir. kinci bölümde, motivasyon teorileri ile bağlantılı olarak, motivasyonu etkileyen faktörler açıklanmış, davranış ve iş memnuniyeti arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, eğitim kurumlarında yapılan anket çalışmasına yer verilmiştir. Bu anket çalışmasında kurum insan kaynaklarının, Herzberg'in motivasyon teorisinde yer alan parametrelere göre beklentileri, ümitleri ve istekleri analiz edilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Due to developments and changes into the social and economical situations in human life, organizations becomes sensitive and contains so many human resources. Making this resources motivated and satisfacted, becomes more eligible for victory of the organizations. It?s seen clearly that, one of the way of increasing productivity is to use and manage human resources cleverly and well. Motivation is extremely important to reached higher conditions in productivity and to tend human resources on the objective of organization. Administrators have the highest responsibilities in the organizations. While they were doing this, human resources must be motivated. There is most of researches have emphassized either situational or dispositional variables as determinants of motivation. To realize this vision, scientist had found some ways of making human resources being motivated. This way called ?Motivation Theories?. This study contains three sections. In the first section, the relationship between association culture notion and other notion was analyzed. In the second section, definition of motivaton and related concept theories and factors effecting motivation being clearified. The relationship between behavior and.job satisfaction was analyzed on the basis of motivation theories, and the implications of the findings for theories of job satisfaction were also examined. In the second part, an inquirie in the educating organization was held. In this inquirie, there is an explânation according to Herzberg?s Motivation Theory on the human resources in organization, expectancies, hopes and willings was clearified and analyzed.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32896062&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/313
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ercan_catikoglu_ozet_en.pdf39.07 kBAdobe PDFView/Open
ercan_catikoglu_ozet_tr.pdf41.23 kBAdobe PDFView/Open
ercan_catikoglu_tez.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.