Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3120
Title: Türkiye'de kamu harcamaları ve dış borçlanma ilişkisi; Ekonometrik bir analiz
Other Titles: The relationship between public expenditure and foreing debt in Turkey; an econometric analysis
Authors: Yenipazarlı, Aslı
Tarhan Bölükbaş, Mehtap
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İktisat Anabilim Dalı, İktisat Bilim Dalı
Keywords: Kamu Harcamaları
Dış Borçlanma
Türkiye
Granger Nedensellik Analizi
Johansen Eşbütünleşme Analizi
Public Expenditures
Foreign Debt
Turkey
Granger Casuality Analysis
Johansen Cointegration Analysis
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: The main aspect of this study is to analyse the relationship between public expenditures and foreign debt in Turkey considering the period after 2002 during political stability. In this respect, as first theoretical framework of this relationship between two variables is generated. Thereafter literature review on this aspect is followed by an econometric analysis of the relationship. The study is composed of two sections. First section introduced theoretical framework. Second section put forward the econometric analysis of public expenditure – foreign debt relationship by some estimation methods and tests. Respectly historical developments of public expenditure and foreign debt in Turkey are suggested. Econometric model followed the historical framework through estimation methods. Granger Casuality Analysis and Johansen Cointegration Analysis were used to test the relationship between variables The findings through econometric modelling suggested positive relationship between public expenditure and foreign debt during the period after the year 2002. The results are consistent with theoretical framework and literatüre. Accordingly, increase in public expenditure during the period of political stability after 2002 could bring about increase in foreign debt
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye'de kamu harcamaları ve dış borçlanma ilişkisini 2002 sonrası dönemini dikkate alarak araştırmaktır. Bu bağlamda ilk olarak kamu harcamaları ve dış borçlanmaya yönelik teorik çerçeveye yer verilmiş, ardından literatür taraması yapılarak kamu harcamaları ve dış borçlanma arasındaki ilişki ekonometrik olarak incelenmiştir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kamu harcamaları ve dış borçlanmaya yönelik teorik bilgiler sunulmuş, ikinci bölümde ise Türkiye'de kamu harcamaları ve dış borçlanma ilişkisinin ekonometrik analizi gerçekleştirilerek, Türkiye'de kamu harcamalarının tarihsel gelişimi, kamu harcamaları ve dış borçlanma ilişkisine yönelik literatür taraması ve değişkenler arasındaki ilişkinin test edilmesine yer verilmiştir. Değişkenler arasında ilişkinin test edilmesi amacıyla Granger Nedensellik Analizi ve Johansen Eşbütünleşme Analizi kullanılmıştır. Bu analizlerden elde edilen sonuçlara göre ise Türkiye'de 2002 sonrası dönemde kamu harcamaları ile dış borçlanma arasında bir ilişkinin olduğu ve bu ilişkinin yönünün pozitif olduğu tespit edilmiştir. Teorik beklentiyle uyumlu olan bu sonuç aynı zamanda 2002 sonrası dönemde kamu harcamalarında meydana gelen artışların dış borç stokunda da artışlar yaratacağı bulgusunu sunmaktadır
URI: http://hdl.handle.net/11607/3120
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10139555.pdfYüksek Lisans Tezi1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.