Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3096
Title: Avrupa Birliği'nde sürdürülebilir kentleşme: Türkiye'ye yansımaları
Other Titles: Sustinable urbanisation in the European Union: Reflections to Turkey
Authors: Cengiz, Ali
Erdinç, Barış
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Keywords: Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir Kentsel Gelişme
Avrupa Birliği
Türkiye
Birleşmiş Milletler
Sustainability
Sustainable Urban Development
European Union
Turkey
United Nations
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Oluşum süreci, anlamı ve tanımı üzerinde halen tartışmaların sürdüğü, fakat son yıllarda hem küresel hem de yerel düzeydeki çevre koruma politikalarının genel kabul görmüş bir kavramı olan, hatta bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin değerlendirilmesindeki başarılarıyla bağdaştırılan "sürdürülebilir gelişme" olgusunun ilk tanımı Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Gelişim Komisyonu tarafından 1987 yılında yayımlanan "Ortak Geleceğimiz (Bruntlandt) Raporu"nda, "Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak" olarak belirtilmiştir. Buradan da anlaşılabileceği üzerinde bu tanımda sürdürülebilir gelişme kavramı üzerinden sürdürülebilir kentleşmeye atıfta bulunulmuştur. Özellikle 1970'li yıllar itibariyle hızla artan kentleşme kavramıyla birlikte sürdürülebilir gelişme kavramı kentsel politikaların oluşumunda ve gelişiminde büyük rol oynamıştır. Temeli Birleşmiş Milletler'e dayanan ve Avrupa Birliği ile büyük aşama kaydeden "sürdürülebilir kentsel gelişme" olgusu günümüzde insanlığın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Sürdürülebilir kentsel gelişme kavramının Avrupa Birliği boyutu ise 1990'lı yıllarla beraber hızla yükselmeye başlamıştır. Birlik içerisinde artan kentleşme ile birlikte, kavramın tanımı yapılmış ve sürdürülebilir kentler sağlayabilmek için gerekli şartlar ve ilkeler belirlenmiştir. Bu tez çalışması, Sürdürülebilir kentsel gelişme kavramı üzerinde, Avrupa Birliği temel alınmak üzere BM ve Türkiye ölçeğinde gerçekleştirilen çalışma ve uygulamaların bir araya toplanması ve gelecekte yapılacak çalışmalara kaynak tutması üzerine kurgulanmıştır. Yapılan onca çalışmaya rağmen Birlik düzeyinde sürdürülebilir kentleşmeye yeterince ulaşılamadığı buna rağmen yaşanan gelişmelerin umut verici olduğu, ülkemizde ise yeni yeni oluşmaya başlayan sürdürülebilir kentsel gelişme olgusunda ise henüz pek bir aşama kaydedemediğimiz anlaşılmıştır.
According to Our Common Future Report which is published by United Nations Commission on Environment and Development, "humanity has the ability to make Development Sustainable to ensure that it meets the need of the present without compromising the ability of Future generations to meet their own needs" described of Sustainable development in 1987. As it seen from this defination of Sustainable Development referenced to Sustainable urbanization. Stil ongoing formation process, defination and meaning of Sustainable Development which is important to measuring the level of Development and environment protection policies. The term of Sustainable Development had rapidly increasing with urbanization and Sustainable Development and Have played a major role in the formation and Development or urban policies especially since 1970's. The term of Sustainable urban Development have importance Future of mankind which is based on United Nations and European Union. The term of Sustainable urban Development began to rise rapidly with European Union in 1990's. Sustainable urban Development had described and identified principles and necessary conditions which is important to reaching Sustainable urban Areas under favour of rising urbanization. This paper had been building based on lumping works and policies which is in European Union, United Union and Turkey. Aim of this paper, bringing together to all policies and datas about Sustainable urban develeopment and bring light to Future academic studies. Altough all Sustainable urbanization policies and examples, still there is insufficient results in the European Union but results are hopeful. In our country begins to sustainable urban development and it is emerging phenomenon is not well known, so we make no progress about Sustainable urbanization.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3096
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10128208.pdfYüksek Lisans Tezi2.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.