Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3087
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArslaner, Hakan
dc.contributor.authorÇelik, Yüksel
dc.date.accessioned2017-09-18T07:27:21Z
dc.date.available2017-09-18T07:27:21Z
dc.date.issued2019-07-07
dc.date.submitted2017-07-07
dc.identifier.citationAPA6tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/3087
dc.description.abstractBeyan esasına dayanan vergi sistemimizde, vergiyi doğuran olaya ilişkin gerçek mahiyetin ortaya konulabilmesi açısından vergi denetimlerinin etkin bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Vergi denetimleri aracılığıyla gerçekleştirilen tarhiyata dayanak oluşturması için elde edilen bulguların hukuka uygun olarak sağlanması, çıkabilecek uyuşmazlıklarda idareye eylemleri konusunda haklılık kazandırabilecektir. Türk vergi hukukunda idare ile mükellef arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar konusunda delil önemli bir yere sahiptir. Vergi hukukumuzda vergiyi doğuran olay yemin hariç her türlü delil ile ispat edilebilmektedir. Buradan hareketle, serbest delil ilkesinin benimsenmesinin sebebi, vergilendirmeye ilişkin gerçek mahiyetin ortaya konulması olarak gösterilebilecektir. Ancak, her türlü delilin kullanılabileceğine dair bu ilkenin bazı sınırlamaları mevcuttur. Bu sınırlamalar, maddi gerçeğe ulaşmayı engeller niteliktedir. Vergi yargılamasında hâkim, re’sen araştırma yetkisine sahiptir. Gerek idarenin gerekse mahkemenin araştırma ve incelemelerdeki amacı vergiyi doğuran olaya ilişkin gerçek mahiyeti bulmaya yönelik tüm delillere ulaşmaktır. Vergi hâkimi, delilleri değerlendirirken muhakkak hukuka uygunluk hususunu da dikkate almak suretiyle hukuk devleti olmanın bir gereği olarak idarenin eylemlerinin yargı denetimine tabi olması adına hukuka aykırı delilleri dikkate alamayacaktır.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI iii BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI v ÖZET vii ABSTRACT ix ÖNSÖZ xi SİMGELER DİZİNİ xvii TABLOLAR DİZİNİ xix GİRİŞ 1 1. TÜRK VERGİ HUKUKUNDA DENETİM YOLLARI; KAVRAM, AMAÇ VE TARİHSEL GELİŞİM 1.1. Vergi Denetim Kavramı 4 1.2. Vergi Denetiminin Amacı 7 1.2.1. Mali Amaçlar 10 1.2.2. Sosyal Amaçlar 10 1.2.3. Ekonomik Amaçlar 12 1.2.4. Hukuki Amaçlar 13 1.3. Vergi Denetiminin Fonksiyonları 14 1.3.1. Araştırma Fonksiyonu 15 1.3.2. Önleme Fonksiyonu 16 1.3.3. Eğitici Fonksiyon 17 1.4. Vergi Denetiminin Özellikleri 19 1.4.1. Tarafsızlık 20 1.4.2. Yaptırım 23 1.4.3. Kapsamlı Denetim 25 1.5. Vergi Denetiminde Uyulması Gereken İlkeler 27 1.5.1. Uygunluk 27 1.5.2. Etkinlik 27 1.5.3. Genellik 28 1.6. Türkiye’de Vergi Denetiminin Tarihsel Gelişimi 28 1.7. Vergi Denetiminin Örgütlenmesi 35 1.7.1. 646 Sayılı KHK Öncesi Vergi Denetiminin Yapılanması 35 1.7.2. 646 Sayılı KHK Sonrası Vergi Denetiminin Yapılanması 38 1.8. Vergi Denetiminin Etkinliği ve Etkin İşleyişi Bozan Nedenler 43 1.8.1. Denetim Elemanlarının Sayıları ve Çalışma Şartları 46 1.8.2. Vergi Bilincinin Oluşturulamaması 48 1.8.3. Otomasyona Tam Olarak Geçilememesi 49 1.8.4. Örgütlenme Kaynaklı Nedenler 50 1.8.5. Belge Düzeninin Tam Olarak Yerleşmemesi 52 1.8.6. Vergi Mevzuatı 52 1.8.7. Uzlaşma Müessesesinin Varlığı 53 1.8.8. Oto-Kontrol Mekanizmalarının Yeterince Olmaması 53 1.8.9. Vergi Sisteminde Beyan Esasının Tam Uygulanmayışı 54 1.8.10. Vergi Denetiminde Planlama Eksikliği 54 1.8.11. Kamuoyunun Yeterince Bilgilendirilmemesi ve Mali Saydamlığın Sağlanamaması 55 2. DELİL VE HUKUKA AYKIRI DELİL 57 2.1. İspat, Delil ve Hukuka Aykırı Delil Kavramı 57 2.2. Delillerin Genel Özellikleri 62 2.2.1. Olayla İlgili Olması 63 2.2.2. Gerçekçi ve Akılcı Olması 64 2.2.3. Hukuka Uygun Olması 64 2.2.4. Delillerin Müşterek Olması 66 2.3. Delil Sistemleri 67 2.3.1. Dini Delil Sistemi 68 2.3.2. İlmi Delil Sistemi 68 2.3.3. Kanuni Delil Sistemi 69 2.3.4. Takdiri Delil Sistemi 70 2.4. Delillerin Sınıflandırılması 71 2.4.1. Dolaylı Delil - Doğrudan Delil 71 2.4.2. Kesin Delil - Takdiri Delil 72 2.4.3. Kanuni Delil - Akdi Delil 74 2.4.4. Yasak Delil - Yasak Olmayan Delil 74 2.4.5. Kişisel Delil - Nesnel Delil 75 2.4.6. Sınırlı Delil - Sınırsız Delil 76 2.4.7. Re’sen Müracaat Edilebilen Delil - Re’sen Müracaat Edilemeyen Delil 77 2.4.8. Bağlı Delil - Serbest Delil 77 2.4.9. Ekonomik Delil - Maddi Delil 78 2.5. Türk Vergi Sisteminde Delil ve Delillere İlişkin İlkeler 78 2.5.1. Türk Vergi Sisteminde Delilin Yeri ve Gelişimi 78 2.5.1.1. 2365 Sayılı Kanun Değişikliğinden Önceki Dönemde Delil 83 2.5.1.2. 2365 Sayılı Kanun Değişikliğinden Sonraki Dönemde Delil 85 2.5.2. Türk Vergi Sisteminde Delillere İlişkin İlkeler 87 2.5.2.1. Delil Serbestliği İlkesi 88 2.5.2.2. Re’sen Araştırma İlkesi 91 2.5.2.3. Ekonomik Yaklaşım İlkesi 95 2.5.2.4. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 98 2.5.2.5. Kıyas Yasağı İlkesi 99 2.5.2.6. Yazılılık İlkesi 100 2.5.2.7. Çabukluk, Basitlik ve Ucuzluk İlkesi 101 3.TÜRK VERGİ HUKUKUNDA DENETİM YOLLARI VE DELİLLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK ELDE EDİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 102 3.1. Türk Vergi Hukukunda Vergi Denetim Yolları 102 3.1.1. Yoklama 104 3.1.2. Vergi İncelemesi 109 3.1.3. Arama 116 3.1.4. Bilgi Toplama 121 3.2. Türk Hukuk Sisteminde Hukuka Aykırı Delil ve Delillerin Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilme Yolları 125 3.3. Türk Vergi Hukukunda Denetim Yolları ile Birlikte Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi 133 3.3.1. Yoklama ve Hukuka Aykırı Delil 133 3.3.2. Vergi İncelemesi ve Hukuka Aykırı Delil 138 3.3.3. Arama ve Hukuka Aykırı Delil 145 3.3.4. Bilgi Toplama ve Hukuka Aykırı Delil 147 SONUÇ 150 KAYNAKLAR 155 ÖZGEÇMİŞ 162tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDenetimtr_TR
dc.subjectVergi Denetimitr_TR
dc.subjectYoklamatr_TR
dc.subjectVergi İncelemesitr_TR
dc.subjectAramatr_TR
dc.subjectBilgi Toplamatr_TR
dc.subjectİspattr_TR
dc.subjectDeliltr_TR
dc.subjectHukuka Aykırı Deliltr_TR
dc.titleTürk vergi hukukunda denetim yolları ve hukuka aykırı delillertr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yüksel ÇELİK.docx395.23 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.