Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3084
Title: Sağlıklı koyunlarda fluniksin meglumine ve meloksikam uygulamasının koagulasyon profili üzerine etkilerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the effects of flunixine meglumine and meloxycam administration on coagulation profiles in healthy sheeps
Authors: Paşa, Serdar
Turgut, Sedat
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları (Veteriner) Anabilim Dalı
Keywords: Koyun
Fluniksin Meglumin
Meloksikam
Koagulasyon Profili
Trombosit
Sheep
Flunixin Meglumin
Meloxicam
Coagulation Profile
Thrombocyte
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, sağlıklı koyunlarda fluniksin meglumine ve meloksikam uygulamasının koagulasyon profili üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı. Sağlıklı koyunların tespiti için her bir hayvanın fiziksel muayene bulguları, tam kan sayımı ve biyokimyasal parametreleri dikkate alındı. Fiziksel muayene bulgularıyla birlikte hemogram ve biyokimyasal verileri fizyolojik sınırlar içerisinde olan hayvanlar çalışma kapsamına alınıp gruplar içersine rastgele dağıtıldı. Sağlıklı koyunlar Grup 1 (n=7) ve Grup 2 (n=7) olmak üzere iki guruba ayrıldı. Grup 1’ deki koyunlara fluniksin meglumin (Flumed, Alke, Türkiye) 2,2 mg/kg/gün dozunda intramusküler, Grup 2’ deki hayvanlara da meloksikam (Maxicam, Sanovel, Türkiye) 0,5 mg/kg/gün dozunda subkutan olarak ilk 3 gün boyunca uygulandı. Her iki gruptaki hayvanların koagulasyon profillerinin [protrombin zamanı (PT), aktive edilmiş tromboplastin zamanı (APTT), fibrinojen konsantrasyonu] ve trombosit sayımının belirlenebilmesi için vena jugularis’den 0. saat, 3. saat, 6. saat, 12. saat, 24. saat, 2. gün, 3. gün, 6. gün, 12. gün ve 24. günde kan örnekleri sodyum sitratlı ve etilendiamin tetraasetikasit (EDTA)’ lı tüplere 2’ şer ml alındı. Çalışmadan elde edilen sonuçlarla, selektif Siklooksijenaz- 2 (COX-2) özelliği bulunan ve hem COX-1 hemde COX-2 enzimlerini aynı anda bloke eden non-steroid antienflamatuar (NSAI) iki ilacın koagulasyon parametrelerine olan etkisi değerlendirildi. Non-steroid antienflamatuar ilaçlardan ( NSAİİ) fluniksin meglumin ve meloksikam ile tedavi edilen koyunlarda zamana bağlı olarak trombosit sayısı ve fibrinojen konsantrasyonlarında azalma ve PT seviyelerinde ise uzamanın olduğu ve bu değişikliklerin istatistiksel açıdan önemli olduğu belirlendi. Gruplar arasında hemostatik değişiklikler açısından istatistiksel olarak belirgin bir farkın olmadığı belirlendi. Sonuç olarak NSAİİ’ lerden fluniksin meglumin ve meloksikam ile tedavi edilen koyunlarda konvansiyonel rutin hemostatik değişikliklerden PLT, PT, FIB düzeylerinin dikkatle takibi alınması kanısına varıldı.
In this study, it was aimed to investigate the effects of flunixin meglumine and meloxicam application on coagulation profile in healthy sheep. Physical examination findings, complete blood count and biochemical parameters of each animal were taken into account for the detection of healthy sheep. Animals with physical examination findings and hemogram and biochemical data within physiological limits were included in the study and randomly distributed among the groups. Healthy sheep were divided into two groups, Group 1 (n=7) and Group 2 (n=7). Groups 1 and 2 were given intramuscular injections of flunixin meglumin (Flumed, Alke, Turkey) at a dose of 2,2 mg / kg / day and subcutaneous injections of 0.5 mg / kg / day of meloxicam (Maxicam, Sanovel, Turkey) for the first 3 days. 3 hours, 6 hours, 12 hours, 24 hours from vena jugularis to determine the platelet count (prothrombin time (PT), activated thromboplastin time (APTT), fibrinogen concentration) and platelet count of coagulation profiles of animals in both groups On day 2, day 2, day 3, day 6, day 12 and day 24 blood samples were taken with sodium citrate and 2 μl of ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA). The effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) on the coagulation parameters of the two drugs, which have selective cyclooxygenase-2 (COX-2) and block both COX-1 and COX-2 enzymes at the same time, NSAIDs were found to have a decrease in platelet counts and fibrinogen concentrations and prolonged PT levels in sheep treated with meglumin and meloxicam, and these changes were statistically significant. There was no statistically significant difference in hemostatic changes between the groups. In conclusion, it was concluded from the NSAIDs that flunixin meglumin and meloxicam treated sheep were carefully followed by conventional routine hemostatic changes of PLT, PT, FIB levels.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3084
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sedat TURGUT - Tez - 27.07.2017.docx6.05 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.