Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3055
Title: Uluslararası örgütlerin devletlerin dış politikalarına etkisi: Çin ve Dünya Ticaret Örgütü
Other Titles: Impacts of international organizations on foreign policies of states: China and World Trade Organization
Authors: Bozdağlıoğlu, Yücel
Cerit, Hediye
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Keywords: Çin
Dünya Ticaret Örgütü
Uluslararası Örgütler
Neorealizm
Neoliberalizm
China
World Trade Organization
International Organizations
Neorealism
Neoliberalism
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Küreselleşmenin en belirgin sonucu olarak uluslararası politika büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Küreselleşen uluslararası sistemin değişen yapısı gereği sistem çok boyutlu bir hal almıştır ve uluslararası sisteme yeni aktörler dahil olmuştur. Uluslararası sisteme dahil olan aktörlerden uluslararası örgütler, devletlerin dış politikalarının şekillenmesinde etkili olmaya başlamışlardır. Uluslararası ilişkiler teorilerinin uluslararası örgütlere bakışlarının incelenmesi sonucu, neorealist teorisyenlerin uluslararası sistemde sadece devletleri aktör kabul eden görüşlerinin aksine küreselleşen uluslararası sistemde neoliberal teorisyenlerin devletlerin tek aktör olma durumuna karşı çıkan görüşleri kıyaslanarak incelenmiştir. Bu çalışma da uluslararası örgütlerin devletlerin dış politikasında etkili aktörler olup olmadıkları sorusuna, Çin'in Dünya Ticaret örgütüne üyeliğinden sonraki dış politik değişimleri incelenerek cevap bulunmaya çalışılmıştır.Bu amaçla, Çin'in geleneksel dış politikasının ana hatları belirlenmiş ve Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliğinden sonraki dış politikaları da incelenerek, Çin'in dış politikasındaki meydana gelen değişimler ortaya çıkarılmıştır.
International politics have underwent a great transformation as the most significant consequence of globalization. The system has come to multidimensional state by changing structure of globalized international system and new actors have got involved in the international system. International organizations, one of the actors getting involved in the international system, have started to be effective in the embodiment of foreign policies of states. As a consequence of examination of international relations theories' view to international organizations; in contrast to views of neorealist theorists that have regarded just states as actors in the international system, the views of neoliberal theorists that have objected to the circumstance in which states are the sole actors in the international system have been examined by comparing them. In this study, it is tried to find answer the question whether international organizations are effective actors in foreign policies of states or not by examining foreign policies alterations subsequent to membership of China to World Trade Organization. To that end, outline of Chinese foreign policies have been determined and alterations taking place in Chinese foreign policies have been found out by examining their foreign policies subsequent to their membership to World Trade Organization.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3055
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10093128.pdfYüksek Lisans Tezi839.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.