Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3039
Title: Denizli ilinde hanehalkı enerji tüketimi davranışları ve enerji tasarrufu potansiyeli
Other Titles: A survey on household energy consumption behaviour and energy savings potential in Denizli province
Authors: Gündoğmuş, Mehmet Erdemir
Tekinkaya, Yasemin
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı
Keywords: Elektrik Enerjisi
Hanehalkı Enerji Tüketimi
Tüketici Davranışları
Enerji Tasarrufu
Electric Energy
Household Energy Consumption
Consumer Behavior
Energy-Saving
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Nüfus artışı, teknolojik büyüme ve gelişmelerin yanısıra her zaman her şeyin daha iyisi ve daha kalitelisi için çabalayan insanoğlu için tükenen enerji kaynakları problem olmaya devam edecektir. Son yıllarda enerji tüketiminde gözlenen sürekli artış bu alana üzerine yapılan çalışmalara hız kazandırmıştır. Gelişen teknoloji ve artan enerji açığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de üzerinde düşünülmesini gerekli hale getirmiştir. Konutlar hanehalkının yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri ve enerjinin büyük miktarlarda tüketildiği alanlardan birisidir. Konutlarda sarf edilen enerji genel enerji tüketimine oranla etkisi az gibi görünse de küresel enerji tüketimini en aza indirgemek için vazgeçilemez bir unsurdur. Bireyler ısınma, aydınlanma, soğutma, temizlik gibi faaliyetlerin yürütülmesinde büyük ölçüde elektrik enerjisinden faydalanmaktadırlar. Bu çalışmada hanehalkında karar verici rolü en yüksek olduğu düşünülen bayanların elektrik enerjisi tüketim alışkanlıklarındaki farklılıklar incelenmiştir ve bu farklılıklara etki eden konut tipi, hanehalkı sayısı, gelir, mülkiyet, eğitim seviyesi, elektronik eşya sayısı gibi çeşitli faktörler göz önüne alınmıştır. Tüketicinin tasarruf bilinci konuttaki enerji kullanımına etki edeceğinden tüketicilerin enerji kullanımındaki farklılıklarını ortaya koyarken tasarruf bilinci göz ardı edilmemiştir. Bu düşünceyle demografik özelliklerin enerji tüketimini ne derece etkilediği, hanehalkının enerji tüketim alışkanlıkları ve davranışlarını incelemeye yönelik olarak yüz yüze anket tekniği ve konutlarda kullanılan enerji tüketimine yönelik sayısal veriler kullanılarak Denizli halkı üzerine bir saha çalışması yürütülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen verilerin yorumlanmasında frekans dağılımları, güvenilirlik analizi, faktör analizi, ANOVA analizi ve çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır.
Besides population growth and technological development, depleted energy resources will continue to be a problem for humankind who always wishes for the best of everything and for the best quality of everything. Continuous increase in energy consumption in recent years is the reason of increase in researches that has been carried out in this field. As in all other countries It became a necessity for our country to consider developing technology and increasing energy deficit. Residences are the places for households where they spend their time most and consume energy in vast amount. Even if residential energy consumption effects seems to be less when it is compared to the general energy consumption, it is indispensable factor to minimize global energy consumption. Households make use of electric energy in large extents for the activities like warming, lighting, cooling and cleaning. In this study we examined the electricity consumption habits of women that is thought they have the highest decision-making role in the household and we consider some factors such as dwelling type, household number, education, ownership and number of electronic appliances which cause differences. While we propose energy consumption differences of consumers, we did not ignore energy-saving consciousness of all because energy-saving consciousness of consumers will effect the amount of energy usage of the households. The purpose of this study is to deduce to what extend the demographic specifications effect the households' electric energy consumption and also determine habits and the behavior of energy consumption of the households. In this framework we made a statistical fieldwork in the city of Denizli in Turkey. We use face to face survey technique. At the end we analyze the data by using frequency range, reliability analysis, factor, ANOVA and multiple regression techniques.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3039
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10101554.pdfYüksek Lisans Tezi2.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.