Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3020
Title: Farklı sulama yönetim sistemi koşullarında pamuk bitkisinde su stresinin kızılötesi termal görüntüler kullanarak belirlenmesi
Other Titles: The determination of water stress on cotton by using infra-red thermal images under different irrigation management system circumstances
Authors: Karataş, Bekir Sıtkı
Tüne, Candan
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Keywords: Toprak nem sensörleri
Pamuk
Sulama
Su stresi
Termal kamera
Soil moisture sensors
Cotton
Irrigation
Water stress
Thermal camera
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, farklı sulama yönetim sistemi, su (S) ve azot (N) dozu koşulları altında pamuk (Gossypium Hirsutum L.) bitkisinin su stresine bağlı olarak, su kullanımının, verimin ve bazı fizyolojik ve morfolojik özelliklerinin değişimi ve bu değişimin kızılötesi termal görüntüleme tekniği kullanılarak, belirlenebilme olanakları araştırılmıştır. Mevsimlik bitki su tüketimi açısından, sensörlü (W) sulama yönetimi altında klasiğe (K) göre yaklaşık %11 daha az su tüketilmiştir. En yüksek verim, S100-K-N100 konusunda 641 kgda-1, en düşük verim ise S50-K-N50 ve S50-W-N50 konularında 380 kgda-1 olarak elde edilmiştir. Verim üzerinde sulama suyu miktarı faktörünün p<0.01 ve azot faktörünün p<0.05 düzeyinde "önemli" olduğu belirlenmiştir. Genel olarak, deneme faktörleri ve konularının pamuk bitkisinin agronomik ve teknolojik özellikleri üzerinde "önemli" bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Kuru biyokütle ağırlığı üzerinde, sulama suyu miktarı faktörünün 1. ölçümdeki "önemli" etkisi hariç, hiçbir faktörün etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Blok ve sulama suyu miktarı faktörlerinin 1. ölçümdeki "önemli" etkisi hariç, hiçbir faktörün herhangi bir Tc-Ta değeri üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Blok ve sulama suyu miktarı faktörlerinin 1. ölçümdeki "önemli" etkisi hariç, hiçbir faktörün herhangi bir CWSIe değeri üzerindeki etkisi, istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Blok faktörlerinin 1. ve 3. ölçümdeki "önemli" etkisi hariç, hiçbir faktörün herhangi bir CWSIa değeri üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Hiçbir faktörün herhangi bir IGe değeri üzerinde etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Blok faktörünün 3. ölçümdeki "önemli" etkisi hariç, hiçbir faktörün herhangi bir IGa değeri üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır.
This study aims to analyse the possibilities of the determination of the transition of some physiological and morphological features of cotton, its consumption of water and yield depending on the water stress under the dose of water (S) and nitrogen (N) circumstances and different irrigation management system by using infra-red thermal imaging technique. From the seasonal water consumption of the plant, approximately 11% less water is consumed under censorship irrigation system (W) comparing to classical (K) technique. The highest yield is observed at the treatment of S100-K-N100 with 641 kg da-1, while the least yield is 380 kg da-1 at the treatments of S50-K-N50 and S50-W-N50. The amount of irrigation factor on the yield is observed as "significant" at the 1% significance level and nitrogen factor 5% significance level. Generally, there is not a significant effect of trial factors and subjects on the technological and agronomical features of cotton. Apart from the significant effect of the amount of irrigation factor at first measurement, none of the other factors' effect is observed statistically essential on the dry weight biomass. Apart from the significant effect of block and the amount of irrigation factors at first measurement, none of the other factor has any significant effect statistically on the value of Tc-Ta. Apart from the significant effect of the block and irrigation water amount factors at first measurement, none of the other factors' effect is not observed statistically significant on any CWSIe value. Apart from the significant effect of the block and irrigation water amount factors at first and third measurement, none of the other factors' effect is not observed statistically significant on any CWSIa value. None of the other factors' effect is not observed statistically significant on any IGe value. Apart from the significant effect of block factor at third measurement, none of the other factors' effect is not observed statistically significant on any IGa value.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3020
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CANDAN TÜNE_YL.pdfYüksek Lisans Tezi1.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.