Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2993
Title: Farklı karasu ve azot dozlarının pamuk bitkisinde (Gossypium hirsutum L.) verim ve kalite özelliklerine etkisi
Other Titles: The effect of different olive oil mill waste water and nitrogen doses on cotton (Gossypium hirsutum L.) yield and quality
Authors: Seferoğlu, Saime
Uzun, Nazan
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı
Keywords: Karasu
Pamuk
Azot
Verim
Kalite
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Karasu zeytinden yağ elde edilmesi sürecinde ortaya çıkan kompleks bir atık su olarak tanımlanmıştır. Toksik seviyelerde fenolleri içermesine karşın yüksek organik madde ve önemli miktarda bitki besin elementlerini de içermektedir. Bu çalışmada, lagünlerden çamur halinde getirilen karasu kurutulup inceltilerek, kek haline getirilmiş ve kumlu tınlı topraklara sahip deneme alanına, uygulanmıştır. Kek haline getirilmiş karasuyun farklı dozları ( (0-1,5-3 t da-1) mineral azotlu gübrenin farklı dozları (0-5-10-15 kg da-1) ile uygulanarak, pamuk bitkisinin (Gossypium hirsutum L.) verim ve verim unsurlarına, lif kalite özelliklerine, bazı bitki besin elementleri ile toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada karasuyun verimi etkilediği gözlenmiştir ve birinci yıl en yüksek verim 1,5 t da-1 dozunda kontrole göre % 12,9 oranında artışla, ikinci yıl ise 3 t da-1 dozunda % 3,7 oranında bir artışla sonuçlanmış fakat bu artışlar istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Azotlu gübre ve karasu × azot interaksiyonu önemli bulunmuştur. Gözlenen kalite parametreleri açısından ise net bir sonuç belirlenmemiştir. Sonuç olarak bu çalışma ile pamuk ekim döneminden yaklaşık bir ay önce kek formunda verilen karasuyun hiçbir yan etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca başta azot, fosfor ve potasyum olmak üzere mineral gübre kaynağı olarak kullanılabileceği konusunda temel bilgiler oluşturulmuştur.
Olive oil mills wastewater is described as complex waste water that occurs during the process of obtaining oil from olive. Although it contains phenols at toxic levels, it also contains significant amounts of organic material and plant nutrients. In this study, olive oil mills wastewater obtained from lagoons in the form of mud was dried into cake, followed by dilution and application to a test field containing sandy loam soils. Different doses of olive oil mills wastewater in cake form (0, 1.5, 3 t da−1), in combination with different doses of mineral nitrogen fertilizer (0, 5, 10, 15 kg da−1), were tested for their effects on the cotton plant (Gossypium hirsutum L.). Yield and yield components of cotton, fiber quality characteristics, selected nutrient components, and specific physical and chemical soil properties were investigated. It was observed that the olive oil mills wastewater cake at a dose of 1.5 t da−1 gave the highest yield in the first year, with a 12.9 % increase compared with that in the control group. In the second year, a 3.7 % increase in yield at a dose of 3 t da−1 was observed, although it was not statistically significant. Nitrogen fertilizer in combination with olive oil mills wastewater cake significantly affected yield. However, no clear result in terms of quality parameters was observed. Thus, it was determined that olive oil mills wastewater administered in the form of cake approximately a month before the cotton-sowing period does not have any side effects. In addition, some basic information was obtained regarding its use as a mineral fertilizer, comprising mainly nitrogen, phosphorus, and potassium.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2993
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazan UZUN.pdfDoktora Tezi8.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.