Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2973
Title: Küresel kamusal mal perspektifinden karayolu trafik güvenliği
Other Titles: Highway traffic safety the global public goods perspective
Authors: Tekeli, Recep
Şare, Akif
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı
Keywords: Küresel Kamusal Mallar
Trafik Güvenliği
Karayolu Ulaşımı,
Ulaştırma Sektörü
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla kamu maliyesi alanında tartışılmaya başlanan yeni olgulardan biri de Küresel Kamusal Mallar kavramı olmuştur. Dünyanın büyüyen sorunlarını çözmek için işbirliği ve finansman arayışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan Küresel Kamusal Mallar; yerel çözümlerin yetersizliğine de bir önlem olmak çabasındadır. Küreselleşme ulaştırma sektörünün de hızla bir değişim ve gelişim göstermesi sonucunu doğurmuştur. Dünyanın temel sorunlardan birisi de ulaşım sektörü içinde karayollarının çok fazla ağırlıkla yer almasıdır. Bu durum karayolu güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri (2015) her yıl küresel ölçekte yaklaşık 1,24 milyon karayolu çarpışması kaynaklı ölüm gerçekleştiğini, aynı sebepten yaklaşık 50 milyon kalıcı sakatlık oluştuğunu raporlamaktadır. Bu nedenle ortaya çıkan yıllık küresel maddi kaybın 1 trilyon 850 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.
Defining Global Public Goods is a new concept within the public finance literature. To solve the growing problems of the world emerged as a result of the cooperation and the search for funding global public goods; It is striving to be a precaution of the lack of local solution. The transport sector has shown a rapid change as a result of globalization. One of the basic problems in the world; As the share of roads in the transport sector is much higher. This situation is negative effect on the road safety. The World Health Organization (WHO) data (2015) due to approximately 1.24 million road traffic crash deaths globally annual is, for the same reason it is reported that about 50 million permanent injury occur. Therefore, resulting financial has been estimated that annual global loss 1,850 trillion dollars.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2973
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10119710.pdfYüksek Lisans Tezi2.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.