Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2970
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzarslan, Cengiz-
dc.contributor.authorAkdemir, Bircan-
dc.date.accessioned2017-07-11T13:22:19Z-
dc.date.available2017-07-11T13:22:19Z-
dc.date.issued2016-
dc.date.submitted2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2970-
dc.description.abstractBu çalışma farklı olgunlaşma döneminde, farklı parçalama boyutu ve sıkıştırma basıncının mısır silajının kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla; 1/4 ve 1/2 süt çizgisi olgunluk dönemlerinde tek sıralı silaj makinesi ile hasat edilen silajlık mısır, hasat anında ortalama 18 ve 22 mm boyutlarında kıyılmıştır. Elde edilen mısır hasılı, 2 litrelik PVC tüpler içerisine, 1 ve 2 MPa basınç değerlerinde sıkıştırılarak tam dolu halde ağızları kapatılıp fermantasyona bırakılmıştır. Doksan günlük fermantasyon sürecinden sonra mısır silajlarının fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmış ve silaj kaliteleri belirlenmiştir. Hasat döneminin ilerlemesi ile pH, kuru madde (KM), ham kül (HK), ham yağ (HY), nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) ve metebolik enerji (ME) değerleri KM'de % olarak sırasıyla 3.83-3.88, 31.94-33.98, 4.82-5.32, 2.94-2.43, 37.89-43.76, 24.09-27.04 ve 2.32-2.20 Mcalkg-1 olarak belirlenmiştir (p<0.01). Ayrıca hasat döneminin ilerlemesine bağlı olarak Flieg puanı (FP) 115.74 den 117.62 değerine yükselmiştir (p<0.05). Sıkıştırma basıncının arttırılması, pH, HY ve ham protein (HP) seviyelerini sırasıyla 3.84-3.87, 2.62-2.75 ve 7.60-7.77 değerleri arasında değiştirmiştir (p<0.01). Kıyma boyutunun arttırılması lignin değerini 3.28'den 3.48 değerine yükseltmiştir (p<0.05). Çalışmada elde edilen silajların tümü Flieg eşitliğine göre 100 puanın üzerinde puan almış pekiyi silaj kalite sınıfında silajlardır. Çalışmaya göre 1/4 veya 1/2 süt çizgisinde hasat edilen mısırın, 17-20 mm boyutlarında kıyılması ve 1 MPa basınç ile sıkıştırılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis study was conducted to determine effects of different harvesting period, copping length and compression pressure on corn silage quality. For this purpose corn, which was 1/4 and 1/2 milk line maturity period, was harvested by single row forager and copped 18 and 22 mm size. Harvested corn was ensiled in 2 liter PVC tubes by 1 and 2 MPa pressure for fermentation. Corn silage physical and chemical analysis was perfomed after the ninety-day fermentation process and silage quality were determined. The pH, dry matter (DM), crude ash (CA), crude fat (CF), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF) and metabolic energy (ME) values were %3.83-3.88, 31.94-33.98, 4.82-5.32, 2.94-2.43, 37.89-43.76, 24.09-27.04 and 2.32-2.20 Mcalkg-1 respectively with progressing of harvesting period (p<0.01). Flieg Scores were also increased from 115.74 to 117.62 depending of harvesting period (p<0.05). pH, crude fat and crude protein level values were changed respectively (3.84-3.87), (2.62-2.75) and (7.60-7.77) with increasing of compressing pressure (p<0.01). Lignin was increased from 3.28 to 3.48 (p<0.05) by increasing the copping size. All silage from our research get well silage quality classes with up to 100 points according to Flieg Score. It was concluded that corn harvested 1/4 or 1/2 milk line maturity can copp 17-20 mm size and can compress with 1 MPa for well quality silage.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMısır silajıtr_TR
dc.subjectHasat dönemitr_TR
dc.subjectKıyma boyututr_TR
dc.subjectSıkıştırma basıncıtr_TR
dc.subjectSilaj kalite sınıfı.tr_TR
dc.titleİki farklı olgunlaşma döneminde, farklı parçalama boyutu ve sıkıştırma basıncının mısır silajının kalitesi üzerine etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe effects of different chopping length and compressing pressure on corn silage quality at two stage of maturitytr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bircan AKDENİZ.pdfYüksek Lisans Tezi1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.