Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/296
Title: Aydın ilinde pamuk alanlarından elde edilen Verticillium dahliae kleb. izolatlarının vejetatif uyum gruplarının (VCGs) saptanması
Other Titles: Determination of vegetative compatibility groups (VCGs) of Verticillium dahliae kleb. isolates obtained from cotton growing areas of aydin province
Authors: Benlioğlu, Seher
Dinler, Havva
TR27237
Keywords: Pamuk
Verticillium dahliae
Vejetatif Uyum Grupları
Cotton
Verticillium dahliae
Vegetative Compatibility Groups
Issue Date: 1-Jan-2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, 2004-2005 yıllarında Aydın İli'ne bağlı pamuk ekim alanı açısından önemli olan 12 ilçeden (Merkez, Yenipazar, Koçarlı, Germencik, Söke, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, İncirliova, Çine, Köşk, Karpuzlu) elde edilen V. dahliae izolatlarının Vegetatif Uyum Gruplarını (VCG) saptamak amacıyla yapılmıştır. Verticillium solgunluğu belirtisi gösteren pamuk tarlalarındaki bitkilerden toplam 47 Verticillium spp. izolatı elde edilmiş ve tanılama çalışmalarında tüm izolatların Verticillium dahliae olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu izolatların tek spor çalışmaları yapılmış ve 47 V.dahliae tek spor izolatı elde edilmiştir. V.dahliae izolatlarının patojenisite çalışmaları pamuk bitkilerinde (cv.Acala SJ 2) yapılmış ve 2004 yılı izolatlarının virulensi %3.83-93.37, yaprak döküm oranları % 0.0-86.66, 2005 yılı izolatlarının virulensi %29.5-100 arasında bulunurken yaprak döküm oranlarının %0.0-100 arasında değiştiği saptanmıştır. Bununla beraber, virulensleri yüksek olan V. dahliae izolatlarının pamuk bitkilerinde neden olduğu yaprak döküm oranlarının da yüksek olduğu görülmüştür. 2004 yılında pamuktan alınan, 23 V. dahliae tekspor izolatının 12'sinden 33 nit mutant elde edilmiş ve bu mutantların % 96.96'sı nit1 iken, % 3.03'ü Nit M olarak belirlenmiştir. Ancak 6 V. dahliae tekspor izolatından nit mutant elde edilememiştir. 2005 yılında pamuktan elde edilen 24 V.dahliae tek spor izolatının 8'inden klorate'a dayanıklı koloni elde edilememiştir. Geri kalan 16 V.dahliae tek spor izolatının 12'sinden 31 nit mutant elde edilirken bunlardan 4'ünden mutant elde edilememiştir. Nit mutantların fenotipik ayrımı yapılmış ve tamamının nit1 grubunda yer aldığı görülmüştür. 2004 ve 2005 yıllarında pamuktan elde edilen V.dahliae mutantları arasında nit 3 fenotipine rastlanmamıştır. 24 V.dahliae tek spor izolatından elde edilen 64 mutant tester izolatların nit1 ve Nit M'leri (VCG1, VCG2A, VCG2B ve VCG4B) ile heterokaryosis testlerine alınmıştır. Ancak bunlardan 10'u daha sonra prototrophic gelişme göstererek mutant özelliğini yitirmiştir. Pamuk alanlarından elde edilen 54 mutantın 38 (%70.4)' i VCG2B iken, 6 (%11.1)'sı VCG2B ile kuvvetli ve VCG1 ile zayıf, 5 (%9.3)' i VCG 2B ve VCG1 ile kuvvetli, 2 (%3.7)'si VCG2A ile kuvvetli, 1 (%1.8) VCG1 ile kuvvetli ve VCG2B ile zayıf, 1 (%1.8)'i VCG2B ve VCG4B ile zayıf , 1 (%1.8)'i ise VCG2B ile zayıf heterokaryosis oluşturmuştur. This study was conducted to determine the Vegetative Compatibility Groups (VCGs) of the Verticillium dahliae isolates obtained from 12 important cotton growing counties of Aydın (Aydın(Center),Yenipazar, Koçarlı, Germencik, Söke, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, İncirliova, Çine, Köşk, Karpuzlu) in the years 2004-2005. Total 47 Verticillium spp. isolates were obtained from the cotton plants which exhibited the simptoms of Verticillim Wilt. In the diagnostic studies, all isolates were identified as Verticillium dahliae. Single spore studies of these isolates were also performed and 47 single spore V.dahliae isolates were obtained. The pathogenicity tests of these V.dahliae isolates were carried on cotton plants(cv.Acala SJ 2). The virulence of the isolates collected in 2004 changed between 3.83 and 93.37% while the percentage of leaf shedding ranged from 0 to 86.66%. For the 2005, the virulence of the isolates was found 29.5-100 % and the percentage of leaf shedding changed between 0.0 % and 100 %. It was found that V.dahliae isolates having high virulence caused heavy leaf-shedding. In 2004, 32 nit mutants were obtained from 12 of 23 V.dahliae single spore isolates obtained from the cotton plants. While 96.88 % ofthese mutants were determined as nit1, 3.12 % of them were determined as NitM. But no nit mutants were obtained from 6 V.dahliae single spore isolates. In 2005, a colony resistant to chlorate couldn?t be obtained from 8 of 24 V.dahliae single spore isolates obtained from the cotton plants. Whereas 31 nit mutants were obtained from the rest 12 of 16 V.dahliae single spore isolates, no mutants could be obtained from 4 of them. Nit mutants were phenotypically classified and all of them were in the nit1 group. Among the V.dahliae mutants obtained from cotton in 2004 and 2005, nit 3 phenotype wasn?t encountered. 64 mutants obtained from 24 single spore V.dahliae isolates were tested with nit1 and NitM tester strains (VCG1, VCG2A, VCG2B and VCG4B) for heterokaryosis. But 10 of the mutants developed prototrophically and then lost their mutant features. While 38 (70.4 %) of 54 mutants obtained from the cotton fields were VCG2B, 6 (11.1%) was strongly compatible with VCG2B but weakly compatible with VCG1, 5 (9.3 %) of them was strongly compatible with VCG2B and VCG1, 2 (3.7%) was strongly compatible with VCG2A, 1 (1.8%) was strongly compatible with VCG1 but weakly compatible with VCG2B, 1 (1.8%) was weakly compatible with VCG2B and VCG4B, and 1(1.8 %) was wekly compatible with VCG2B.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32890713&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/296
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
havva_dinler_ozet_en.pdf142.47 kBAdobe PDFView/Open
havva_dinler_ozet_tr.pdf82.19 kBAdobe PDFView/Open
havva_dinler_tez.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.