Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2953
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzdoğan, Mürsel-
dc.contributor.authorÇakıcı, Kenan-
dc.date.accessioned2017-07-10T10:36:02Z-
dc.date.available2017-07-10T10:36:02Z-
dc.date.issued2016-
dc.date.submitted2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2953-
dc.description.abstractBu çalışmada, farklı düzeylerde zeytin küspesi içeren karma yemlerin kuzularda besi performansı kan parametreleri ve bazı karkas kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Denemede 27 adet 3-3.5 aylık erkek kuzular kullanılmıştır. Hayvanlar rastgele eşit sayıda 3 gruba ayrılmıştır. Her grupta 9 hayvan yer almıştır. Her hayvan bireysel bölmede barındırılmıştır. Her gruptaki kuzular, farklı karma yemler ile beslenmiştir. Gruplar; %0 (ZK0), 12.5 (ZK12.5) ve 25 (ZK25) düzeyinde zeytin küspesi içeren 3 farklı karma yem tüketmişlerdir. Her hayvan, karma yem ve içme suyunu ad libitum olarak tüketirken, kuru yonca otu 83.77 g KM/hayvan/gün tüketmişlerdir. Deneme 56 gün sürmüştür. Denemenin başında ve sonunda, tüm hayvanlardan kan örnekleri alınmıştır. Tüm hayvanlar, denemenin sonunda kesilmiştir. Denemenin 0-56 günlük besi süresinde, hayvanların canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, kuru madde tüketimi ve yemden yararlanma oranı, 2. dönem kuru madde tüketimi ve yemden yararlanma oranı hariç, istatistiksel olarak bir etkisi görülmemiştir. Ancak, besinin 2. döneminde ZK25 grubunda kuru madde tüketimi (yoğun yem ve rasyon/gün) artmış, yemden yararlanma oranı düşmüştür (P<0.05). Deneme sonu alkalen fosfotaz değerleri, ZK25 grubunda zeytin küspesi düzeyiyle arttığı görülmüştür (P<0.01). Kesim özelliklerine ise, zeytin küspesinin etkisi istatistiksel olarak önemli görülmemiştir. MLD kasının en düşük b renk değeri, ZK25 grubunda görülmüş (P<0.05), L ve a renk değerlerinde gruplar arasında istatistiksel bir fark ortaya çıkmamıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the effects of mixed feeds containing different levels of olive cake on fattening performance, blood parameters and some carcass quality in lambs was examined. In the experiment 27 male lambs 3-3.5 months old were used. Animals were divided into three groups randomly in equal numbers. There were 9 lambs in each group. Each animal was housed in individual section. Lambs in each group were fed with different mixed feeds. Groups were consumed three different mixed feeds containing olive cake at a level of 0% (OC0), 12.5% (OC12.5) and 25% (OC25). While each animal consumed mixed feed and drinking water as ad libitum, alfalfa hay was consumed as 83.77 g DM/animal/day. The experiment lasted for 56 days. At the beginning and end of the experiment, the blood samples were taken from all animals. All lambs were slaughtered at the end of the experiment. In the 0-56 day fattening period of the experiment, the effect of olive cake levels was not statistically significance in the live weight, live weight gain, dry matter intake and feed conversion ratio of the animals except for the 2nd period, the dry matter intake and the feed conversion ratio. However, in the 2nd period of the experiment, the dry matter intake (concentrated feed and total ration) increased and the feed conversion ratio decreased in OC25 group (P<0.05). At the end of the experiment, alkaline phosphatase values were observed to have increased with olive cake level in the OC25 group (P<0.01). The effect of olive cake level on slaughter properties was not statistically significant. The lowest b color value of MLD muscle was seen in the OC25 group (P<0.05), while there was not any statistical difference among the groups in the L and a color values.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectZeytin küspesitr_TR
dc.subjectKantr_TR
dc.subjectEt rengitr_TR
dc.subjectKuzutr_TR
dc.subjectKarkastr_TR
dc.subjectOlive caketr_TR
dc.subjectLambtr_TR
dc.subjectCarcasstr_TR
dc.subjectBloodtr_TR
dc.subjectMeat colourtr_TR
dc.titlePeletlenmiş zeytin küspesinin kuzu besi performansı, kan parametreleri ve bazı karkas kalitesi üzerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffect of the pelleted olive cake on the lamb fattening performance, blood parameters and some carcass qualitytr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kenan ÇAKICI_yl tez.pdfYüksek Lisans Tezi823.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.