Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2950
Title: Sağlıklı ve farklı hastalıklı kedilerde serum akut faz protein konsantrasyonlarının araştırılması
Other Titles: IInvestigation on acute phase protein concentration in healthy and various diseased cats
Authors: Ulutaş, Bülent
Tuna, Gülten Emel
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları(veteriner) Anabilim Dalı
Keywords: AGP
Akut faz protein
Cp
Hp
Kedi
SAA
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Akut faz protein (AFP) düzeyleri insan ve hayvanlarda yangısal durumun belirlenmesinde kullanılan non-spesifik değişkenlerdir. Bu çalışmada, sağlıklı ve farklı hastalıklı kedilerde akut faz protein konsantrasyonlarının belirlenmesi amaçladı. Bu çalışmanın hayvan materyalini, farklı ırk, yaş ve cinsiyetten farklı hastalıklara sahip 152 kedi ve genel kontrol ve aşı amacıyla getirilen 40 sağlıklı ve 8 adet sağlıklı gebe olmak üzere toplam 200 kedi oluşturdu. Çalışmada kullanılan kedileri anemnez bilgileri, klinik muayene bulguları ve laboratuvar sonuçları değerlendirilerek sağlık durumlarına göre 19 grup altında toplandı. Ayrıca hastalıklı kedilerde akut faz proteinler hastalık sürelerine, yangısal duruma göre değerlendirildi değerlendirildi. Kedi serumlarındaki Serum Amyloid-A (SAA), serum α1-asid glikoprotein (AGP), serum haptoglobin (Hp) analizleri kedi spesifik ticari test kitleriyle ELISA reader cihazında, seruloplazmin (Cp) analizleri ise spektrofotometre ile belirlendi. Sağlıklı kediler ve hasta kedilerin serum AFP'leri karşılaştırıldığında hasta kedilerde değerlendirilen tüm AFP'lerin sağlıklılara göre yüksek olduğu, sağlıklı kedilerde cinsiyetin akut faz protein konsantrasyona etkisi bulunmazken, yaşın Cp konsantrayonunu etkilediği, gebe kedilerde Cp ve Hp konsantrasyonlarının yükseldiği ortaya konuldu. Elde edilen bu verilerin kedilerde sağlık durumunun belirlenmesi, hastalıklarda ortaya çıkan yangısal süreçlerin tanı ve tedavi etkinliğinin izlenmesinde kullanılabileceği ve gelecekte yapılacak çalışmalara referans olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı.
Acute phase protein (APP) levels are non-specific variables used in the detection of inflammatory condition in humans and animals. This study aimed to determine acute phase protein concentrations in healthy and various diseased cats. Animal material of this study was composed of 152 cats with different races, ages, genders and diseases, 40 healthy cats brought for routine examination and vaccine, and 8 pregnant cats, being 200 cats in total. The cats involved in the study were grouped into 19 classes with regard to their health conditions considering their histories, clinical examination findings and laboratory results. In addition, acute phase proteins in sick cats were evaluated in terms of disease duration and inflammatory condition. Serum Amyloid-A (SAA), serum α1-acid glycoprotein (AGP) and serum haptoglobin (Hp) in cat serums were analyzed by using specific commercially available test kits in ELISA reader device, while ceruloplasmin (Cp) analysis was performed by spectrophotometry. In the comparison of serum AFP levels of healthy and sick cats, all AFP values were found to be higher in sick cats when compared to healthy ones, gender did not affect acute phase protein concentrations in healthy cats, while age had an impact on Cp concentration, Cp and Hp concentrations were increased in pregnant cats. It was concluded that these data might be used in determining health status of cats, monitorization of disease-related inflammatory processes and treatment efficacy and might be taken as reference in future studies.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2950
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülten Emek TUNA_DR.pdfDoktora Tezi1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.