Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2916
Title: Enkapsulasyon işlemi yoluyla bazı karayosunu türlerinin diasporlarının saklanması
Other Titles: Preservation of diaspores of some moss species via encapsulation
Authors: Erdağ, Adnan
Muslu, Özge
TR15752
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Biryofit
Ex situ Koruma
Enkapsülasyon
Propagül
Alginat
CaCl2
Issue Date: 5-Apr-2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Enkapsülasyon yöntemi çoğalma etkinliğine sahip bitkisel yapıların alginat ile kaplanarak bir tür yapay tohum/ diaspor elde edilmesi işlemidir. Bu çalışma da çeşitli biryofit türlerine ait vejetatif kısımlar veya sporlar %4'lük sodyum alginat ile kaplanmış ve CaCl2 çözeltisinde sertleştirildikten sonra farklı koşullar altında çimlenmeleri gözlenmiştir. Denemelerde, Conocephalum conicum (tallus parçaları), Marchantia polymorpha (gemma), Sphagnum centrale, Sphagnum capillifolium, Bryum dichotomum (gametofit parçaları), Timmiella barbuloides, Ptreygoneurum ovatum, Encalypta vulgaris, Bryum capillare, Orthotrichum pumilum, Hypnum cupressiforme (spor) türleri kullanılmış olup, bu türlere ait enkapsüle materyal distile su, nemli toprak, meşe talaşı ortamlarında kurutma, dondurma ve oda sıcaklığı koşullarında (nem korunarak) test edilmiştir (dondurma ve kurutma uygulamaları sadece Bryum capillare ve Hypnum cupressiforme türlerinde uygulanmıştır). Denemeler sonunda kullanılan iki ciğerotu türü olan Conocephalum conicum, Marchantia polymorpha ve çalışılan kara yosunu türlerinden üçü Bryum capillare, Hypnum cupressiforme, Timmiella barbuloides yüksek çimlenme başarısı göstermiştir. Araştırmanın tüm basamakları minimum teknik ekipman kullanımına özen gösterilerek gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem ile başarılı sonuç alınan türlerin çok düşük teknik alt yapı kullanılarak ve çok düşük harcamayla çoğaltılabileceği görülmüştür.
Encapsulatıon is a method to obtain synthetic seeds/diaspores by coating plant propagules with alginate compound. In this study, spopres or vegetative parts of some bryophyte species has been coated by sodium alginate and then hardened in CaCl2 solution to observe germination capacity of the coated bryophyte propagules under different conditions. In experiments, Conocephalum conicum (thallus fragments), Marchantia polymorpha (gemmae), Sphagnum centrale, Sphagnum capillifolium, Bryum dichotomum (gametophyte fragments), Timmiella barbuloides, Ptreygoneurum ovatum, Encalypta vulgaris, Bryum capillare, Orthotrichum pumilum, Hypnum cupressiforme (spores) were the materials. Propagules of these species were tested for germination in environments such as humid soil, distilled water and oak sawdust. Desiccation and freezing applications were used for Bryum capillare and Hypnum cupressiforme, remaining species were kept at room temparature conditions by preserving humidity of environment. Two liverworts (Conocephalum conicum, Marchantia polymorpha) and three moss species (Bryum capillare, Hypnum cupressiforme and Timmiella barbuloides) showed a high germination response. In all steps of the research, using of sophisticated technics and equipments were avoided. It is seen that the method may serve as a useful tool to obtain viable propagules by using non sophisticated equipments and then minimum expense.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2916
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özge MUSLU.pdf2.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.