Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2904
Title: Ratlarda indometazinle oluşturulan gastrik ülser üzerine silimarinin koruyucu etkilerinin araştırılması
Other Titles: Nvesgation of rats indomethacin with induced gastric ulcer protectivite of silymarin
Authors: Boyacıoğlu, Murat
Taşdemir, Barış
TR21155
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Keywords: Silimarin
Gastrik ülser
İndometazin
Antiülseratif etki
Oksidan/antioksidan parametre.
Silymarin
Gastric ulcer
İndomethacin
Antiulceratif effect
Oxidant/antioxidant parameters.
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2016. Silimarin doğal polifenolik yapılı flavonoid antioksidan bir madde olup, serbest radikallere ve reaktif oksijen türlerine karşı etkili olduğu bildirilmiştir. Uzun yıllardan beri hepatoprotektif olarak kullanılmaktadır. İndometazin, nonsteroidal anti-inflammatuar bir ilaç olup mide dokusunda oksidatif hasara yol açabilir. Bu amaçla indometazin ile indüklenmiş mide ülseri modelinde silimarinin koruyucu etkinliği araştırıldı. Çalışma kapsamında 42 adet erkek Wistar-albino rat kullanıldı ve sıçanlar kontrol, indometazin, lansoprazol, silimarin 25, 50 ve 100 mg/kg olacak şekilde 6 gruba ayrıldı (n=7). Gastik ülser 25 mg/kg indometazin ile indüklendi ve farklı dozlarda (25, 50 ve 100 mg/kg) silimarinin koryucu etkinlik düzeyi araşırıldı. Silimarinin koruyucu etkinliği ülser tedavisinde günümüzde çok sık kullanılan lansoprazol (30 mg/kg) ile karşılaştırıldı. Mide dokusu superoksid dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ile malondialdehid (MDA) ve glutatyon (GSH) seviyesi analiz edildi. Mide dokusu aynı zamanda makroskobik olarak ülseratif alanlar yönünden de değerlendirildi. Diğer gruplarla karşılaştırıldığında, silimarin 100 mg/kg dozunda antiülseratif etkiler yaptığı görülmüştür. Aynı dozdaki silimarin mide dokusu MDA seviyesi ve MPO aktivitesini azalttığı, CAT hariç diğer antioksidan enzim aktivitesini arttırdığı görüldü. Bu sonuçlar, indometazin kullanılarak oluşturulmuş mide ülseri ile ilişkili oksidatif streste silimarinin koruyucu bir rolünün olabileceğini gösterdi.
Adnan Menderes University Health Sciences Institute Of Pharmacology And Toxicology Program M.Sc. , Aydın, 2016 . Silymarin is a natural antioxidant polyphenolic flavonoid structure, it has been reported to be effective against free radicals and reactive oxygen species. For many years it has been used as a hepatoprotective drug. Indomethacin is indol derivate nonsteroidal anti-inflammatory drug and can promote oxidative damage in gastric tissue. The purpose of this study was to investigate the protective effects of silymarin on indomethacin-induced gastric ulcer model. Forty-two male Wistar albino rats were divided into 6 groups (n=7); control, indomethacin (25 mg/kg), lansoprazole (30 mg/kg), silymarin 25, 50 and 100 mg/kg group. Gastric ulcers were induced by oral administration of indomethacin (25 mg/kg), and then different doses (25, 50, and 100 mg/kg) of silymarin were administered by oral gavage. Ulcer protective activity of silymarin was compared with lansoprazole (30 mg/kg). Activities of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and myeloperoxidase (MPO) as well as malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH) levels were determined in stomach tissue. Gastric tissue was also assessed in terms of macroscopic as ulcerative areas. Compared with other groups, silymarin 100 mg/kg was showed antiulceratif effects. The same dose of silymarin significantly decreased high MDA level and MPO activity, and increased activity of antioxidant enzymes in tissue (except CAT). These results indicate that silymarin might have a protective effect against indomethacin-induced gastric ulcer as well as oxidative stress in rat.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2904
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BARIŞ TAŞDEMİR.pdfYüksek Lisans Tezi1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.