Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2901
Title: Aydın'daki bir yapının elektrik enerjisi gereksiniminin fotovoltaik sistemler ile karşılanma olanakları
Other Titles: Supplying opportunities of the electric energy requirement of a construction in Aydin with photovoltaic systems
Authors: Coşkun, Mustafa Bülent
Gürgen, Kansu Çağlar
TR29047
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı
Keywords: Enerji
Elektrik enerjisi
Fotovoltaik sistemler
Fotovoltaik
Güneş
Güneş enerjisi
Energy
Electric power
Photovoltaic systems
Photovoltaic
Solar
Solar energy
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, kendi elektriğini üretme potansiyeline sahip bölgelerdeki yapıların elektrik enerjisi gereksinimini karşılayacak fotovoltaik bir sistemin tasarımı ve maliyet analizi yapılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Aydın ilindeki bir yapı esas alınarak, yapıda kullanılan elektrikli aletlerin enerji tüketim değerleri, gereksinim duyulan panel alanları, akü kapasiteleri vb. teknik değerler ile tesis kurulum ve işletme maliyetleri dikkate alınarak amortisman süresi hesaplanmıştır. Çalışmada, elektrik tüketim ve üretim değerleri anlık izlenecek şekilde planlandığından gerektiğinde bazı aletlerin kullanım sürelerinin ya da günün hangi saatinde kullanılacağına izin verecek şekilde planlanmıştır. Tüketimin fazla olduğu zaman dilimlerinde çalışan cihazların (çamaşır, bulaşık makinesi gibi.) daha uygun yani tüketimin daha az olduğu zaman diliminde çalıştırılması yönünde senaryo değişikliklerine izin veren program ile yapılan hesaplamalarda kurulması öngörülen fotovoltaik sistemin 11 (on bir) yılda kendini amorti edebileceği bulunmuştur. Şebeke elektriğine göre ucuz olması fotovoltaik sistemin kullanılabilir olduğunu ortaya koymuştur.
In this study, the design and cost analysis of a photovoltaic system which will meet the electric energy requirements of the constructions having self-producing electric potential has been aimed. Within this scope, based on a construction in Aydın, period of redemption was calculated by taking into consideration the energy consumption values of the electrical devices in the constructions, needed panel areas, battery capacities and such kind of technical values and plant construction and operating cost. As the study was planned by means of observing electrical consumption and electricity generation values momentarily, it was planned in the way of permitting some devices' usage periods or in the correct usage time in a day. With this program that permits the changes of scenario for operating the devices (washing machine, dishwasher), which run in the time periods in which the electrical consumption is excessive, in more appropriate time periods in which the electrical consumption is less, it was found that anticipated photovoltaic system could redeem itself in 11 years. Its characteristic of being cheaper than the means electricity shows that the photovoltaic system is practicable
URI: http://hdl.handle.net/11607/2901
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kansu Çağlar GÜRGEN.pdfYüksek Lisans Tezi2.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.