Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2885
Title: Köpek visceral leishmaniasisinde IL-6, TNF-α, DHEA ve kortizol düzeylerinin araştırılması
Other Titles: The investigation of İL-6, TNF-α, dhea and cortisol levels in canine visceral leishmaniasis
Authors: Bildik, Ayşegül
Ertuğ, Sema
TR1943
TR1287
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı
Keywords: DHEA
IL-6
Kortizol
Köpek
TNF-α
Visceral leishmaniasis
Canine
Cortisol
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Köpeklerin visceral leishmaniasiste doğal rezervuar olduğu insanların ise rastlantısal olarak infekte oldukları bilinmektedir. İnfekte köpeklerin tedaviye yanıtlarının düşük olması nedeniyle günümüzde köpek leishmaniasis (KanL)'inin önlenmesinde ümit veren en önemli yaklaşımın immunoprofilaksi olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı günümüzde KanL'deki immun yanıtın araştırılması yönündeki çalışmalar önem kazanmıştır. Leishmaniasis şüphesiyle Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı'na gönderilen köpek serumlarından IFA testi ile 20'si Leishmania seropozitif ve 20'si Leishmania seronegatif olarak değerlendirilen 2-4 yaşlarında toplam 40 adet erkek köpek çalışmaya dahil edilmiştir. Köpeklerin demografik özellikleri ile klinik bulguları bir anketle değerlendirmiştir. Çalışma grubundaki serumların tamamında immunokromatografik (HTT) yöntem ile de parazite özgü antikorlar araştırmıştır. Ayrıca serumlarda IL-6, TNF-α, DHEA ve kortizol seviyeleri ticari kitlerle ölçülmüştür. Sonuçlar ki-kare test ile karşılaştırılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. HTT ile IFA testinde seropozitif olarak saptanan köpek serumlarının tamamında bant saptanmıştır. Seronegatif 20 köpek serumunda ise HTT ile bant saptanamamıştır. Çalışmamızda seropozitif köpeklerde en sık bildirilen semptomlar sırasıyla: halsizlik (%75), tüy dökülmesi (%70), kilo kaybı (%70) olarak sıralanmaktadır. İki gruptaki köpekler semptomlar yönünden karşılaştırıldığında ateş ve halsizliğin gruplar arasında anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (sırasıyla p=0.015, p=0.021). Leishmania seropozitif köpeklerde serum TNF-α seviyeleri 17,32 pg/ml, kontrol grubu köpeklerde 16,59 pg/ml (p=0.722), seropozitif köpeklerin serum IL-6 seviyeleri 33,72 pg/ml, seronegatiflerin 13,43 pg/ml (p=0.091), Leishmania seropozitif köpekler ve kontrol grubu köpeklerin kortizol seviyeleri sırasıyla 2,21 µg/dL ve 1,94 µg/dL(p=0.546), Leishmania seropozitif köpeklerin serum DHEA-S değerleri 3,95 µg/dL iken seronegatif köpeklerin 3,23 µg/dL (p=0.088) olarak bulunmuştur. KanL'e karşı gelişen immun yanıttaki mekanizmalar ve etkileyen faktörler hakkındaki bilgilerin artmasının, ileride geliştirilecek immunoterapi araştırmaları için gerekli bilgi birikimine ve Leishmania'ya karşı aşı çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Dogs are considered as the main reservoirs of visceral leishmaniasis and it was known that humans could be infected with the parasite accidentally. It was commonly stated that the most promising approach in the battle against the canL (canine leishmaniasis) was immunoprophylaxis because of the low response to treatment among dogs. Therefore, the studies in the field of immunology have gained much importance, recently. Totally 40 serum specimens from dogs with suspected Leishmania infection, ages varied between 2 and four, 20 were IFA seropositive and 20 were IFA seronegative, were included in the present study at Faculty of Medicine, Department of Parasitology. The demographic and clinical properties of dogs were analysed with a survey. In the study group, antibodies specific to parasite were determined with an immunochromatographic test (rapid test). Additionally, the serum levels of IL-6, TNF-α, DHEA and cortisol were determined with commercially available kits. The findings were evaluated with chi-square by comparing groups.Positive bands were detected with rapid test with the serum samples of all IFA seropositive dogs. Moreover, all IFA seronegative dogs gave negative reaction with rapid test. The most common symptoms among the dogs were: weakness (75%), alopecia (70%) and weight loss (70%), respectively. It was found that the frequency of weakness and fever were statistically different between groups (p=0.015, p=0.021, respectively). The mean serum TNF-α level for seropositive dogs was 17,32 pg/ml and 16,59 pg/ml for seronegative dogs (p=0.722), the mean serum IL-6 level for seropositive dogs was 33,72 pg/ml and 13,43 pg/ml for seronegative dogs (p=0.091). Additionally, the mean serum cortisol level of seropositive and seronegative dogs were 2,21 µg/dL and 1,94 µg/dL, respectively (p=0.546), it was found that while the mean serum DHEA-S level of seropositive dogs were 3,95 µg/dL the mean value was 3,23 µg/dL for seronegative dogs (p=0.088. It was thought that the improvement of knowledge about the immune mechanisms and affecting factors would be helpful to forthcoming researches on immunotherapy of canL and the quality of available vaccines against Leishmania.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2885
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sema Ertug .pdfDoktora Tezi1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.