Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2883
Title: Özel eğitim (zihin engelliler) öğretmen adaylarının fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançları
Other Titles: The self-efficacy beliefs towards the teaching of science of special education (mental retardation) teacher candidates
Authors: Kiremit, Hatice Özenoğlu
Aydoğan, Hasan
TR54562
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı
Keywords: Öz-yeterlik
Fen Öğretimi
Zihin Engelliler
Self-efficacy
Science Teaching
Mental Retardation
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çalışmaya katılan farklı üniversitelere devam eden özel öğretim öğretmeni adaylarının fen bilgisi öğretimi öz-yeterlik inançlarının farklı değişkenlere göre belirlenmesi ve bu alandaki eğitim kalitesini oraya çıkarmak araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel tarama model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2014-2015 akademik yılı bahar döneminde, 11 farklı üniversitenin eğitim fakültesi Özel Eğitim (Zihin Engelliler) Bölümü 1. ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 1110 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak 'Kişisel Bilgi Formu' ve 'Fen Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği' kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu adayların cinsiyet, yaş, öğrenim, mezun oldukları okul, okudukları sınıf düzeyi, özel eğitimle ilgili bilgilerinin olup olmamasına yönelik sorulardan oluşmaktadır. Fen Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği, fen öğretimi öz-yeterlik inancı ve fen öğretiminde sonuç beklentisi olmak üzere 2 faktörde toplanmış 21 sorudan oluşmaktadır. Elde edilen veriler sonucunda cinsiyet, üniversite sınıf düzeyi, okuduğu bölümü seçme sebepleri, öğrenim gördüğü bölüme yerleşmeden önce özel eğitimle ilgili bilgisi olup olmaması, mezun oldukları lise türü ve bireyin yaşadığı yer arasında anlamlı farklılıklar bulunurken, ailesinde veya yakın çevresinde özel eğitime gereksinim duyan bireyler olup olmamasına göre anlamlı farklılık göstermemiştir
Different universities participating in the ongoing study special education teacher self-efficacy beliefs of science teaching according to different variables of determination and quality of education in this field of research in order to remove it there. Research descriptive screening model was used. During the academic year 2014-2015, research working group in the spring semester, the university's faculty of education, department of special education 11 (mental retardation) part 1. and 4. a total of 1110 teacher candidates, interviewers in classes. Research data collection tools as "Personal Data"' and "Science Self-Efficacy Beliefs in Relation to Scale". The candidates gender, age, Personal Information Form graduate school, reading grade level, special education, the question of whether or not the relevant information. Science Self-efficacy Beliefs in relation to scale, science self-efficacy belief and science teaching in teaching results forecast to be 2 factor collected 21 consists of questions. The data obtained as a result of gender, university class-level, read section featured reasons, learning the knowledge of special education before settling down in the section considers whether or not there are significant difference between where they live and the individual, family or individuals who need special training in the immediate vicinity of the whether or not, and did not show significant differences depending on the type of high school where he graduated.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2883
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HASAN AYDOĞAN_YL TEZİ.pdfYüksek Lisans Tezi7.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.