Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2882
Title: Farklı lokasyonlarda yetiştirilen mısır genotiplerinin tane verimi ve kalitesinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of yield and grain quality of corn genotypes grown at different locations
Authors: Erekul, Osman
Çağlar, Hüseyin
TR115235
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Mısır
Verim
Lokasyon
Protein
Aminoasit Miktarı
Corn
Yield
Location
Amino Acid Content
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Koçarlı/Aydın ve Küçük Menderes ovasında bulunan Bayındır/İzmir lokasyonlarında 2014 yılı mısır üretim sezonunda, tesadüf blokları deneme desenine göre yapılmıştır. Deneme materyali olarak SY Competo, Kalipso, PR31D24, P3167, DKC 6876 ve Colonia hibrit mısır çeşitleri kullanılmıştır. Her iki deneme lokasyonunda mısır çeşitlerine aynı kültürel uygulamalarda bulunulmuştur. Gerçekleştirilen çalışma ile Ege bölgesinde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan farklı mısır çeşitlerinin bazı verim öğeleri ve kalite özellikleri ile beslenme fizyolojisi yönünden önemli olan aminoasitleri ve miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Mısır çeşitlerin verim ve kalite potansiyellerini belirlemek amacıyla tane verimi, bin dane ağırlığı, koçan boyu, koçanda tane sayısı, tanede protein oranı, tanede nişasta oranı ve tanede aminoasit miktarları ölçülmüştür. Her iki lokasyonda yapılan çalışmalar sonucunda çeşitlere ait tane verimi 975,7-1477.2 kg/da, bin dane ağırlığı 345.3-433.5 g, koçan boyu 18.9-24.7 cm, koçanda tane sayısı 463-724 adet, tanede protein oranı % 6,9-% 7,8, tanede nişasta oranı % 62.6 ile % 63.9 arasında bulunmuştur. Tane verimi bakımından DKC 6876 çeşidi ön plana çıkarken protein ve nişasta oranları bakımından çeşitler ve lokasyonlar arasında fark bulunamamıştır. Çalışmamızda esansiyel, yarı esansiyel ve esansiyel olmayan toplam 17 farklı aminoasit ve miktarları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ile mısır kültür bitkisinin genel olarak esansiyel aminoasitler bakımından fakir olduğu, özellikle lisin ve metiyonin aminoasit seviyelerin çok düşük kaldığı ve önemli bir aminoasit olan triptofan aminoasidinin analiz ile tespit edilemediği saptanmıştır.
This study was conducted at two different locations (Adnan Menderes University Agriculture Faculty Research Farm in Koçarlı/Aydın and İzmir/Bayındır district in Küçük Menderes plain) during the corn growing period in 2014. The research is based on a randomized experimental block design and six corn varieties such as SY Competo, Kalipso, PR31D24, P3167, DKC 6876 and Colonia were used in the two locations. Same agriculture and cultural practices are applied to the experiment in both locations. The aim of the study was to determine some yield components, quality characteristics and the content of amino acids from corn varieties which are commonly grown in Aegean region of Turkey. In order to identify yield and quality potentials of corn varieties grain yield, 1000-grain weight, cob length, number of grains per cob, protein content, starch content and amino acid content parameters are measured. As a result of investigations of corn varieties on two locations grain yield ranged from 975.7 to 1477.2 kg/da, 1000 grain weight from 345.3 to 433.5 g, cob length from 18.9 to 24.7 cm, number of grains per cob from 463 to 724, kernel protein ratio from 6.9 to 7.8%, starch ratio from 62.6 to 63.9%. Regarding the grain yield the variety DKC 6876 brought the highest yield. In protein and starch contents no differences were observed between the varieties and locations. Overall, in the framework of essential, semi-essential and non-essential aminoacids 17 different amino acids and their contents were determined. Based on the results it was found that the corn grains generally showed low amino acid contents. In particular, the amino acids lysine and methionine were very low and tryptophan another important amino acid could not be determined by the analysis.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2882
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hüseyin ÇAĞLAR_YL.pdfYüksek Lisans Tezi1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.