Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2874
Title: Mastitisli sığır sütlerinden izole edilen enterococcus faecıum suşlarında gele, ESP ve efaafm genlerinin varlığının incelenmesi
Other Titles: Investigation of the presence of gele and ESP genes in enterococcus faecium strains isolated from mastitic bovine milk
Authors: Türkyılmaz, Süheyla
Herkmen, Tuğçe Bahar
TR16782
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Keywords: E. faecium
Mastitis
GelE
Esp
EfaAfm
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, mastitisli sığır süt örneklerinden izole edilen Enterococcus faecium suşlarının potansiyel virülens genlerinden olan jelatinaz (gelE), enterokokal yüzey proteini (esp) ve adezyonla ilgili protein (EfaAfm)'in polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile incelenmesi amaçlandı. Çalışmada materyal olarak 600 mastitisli sığır sütü kullanıldı. Enterokokların izolasyonu, klasik konvansiyonel yöntemlerle selektif besiyerleri kullanılarak gerçekletirildi. İzolatların cins ve tür düzeyinde identifikasyonları PZR ile yapıldı. Doksan altı Enterococcus sp. izolatı içerisinde 13 E. facium (%13,5) belirlendi. Toplam 13 E. faecium izolatının virulens genlerinin incelenmesi sonucunda sırasıyla 9 (%69,2) suşun efaAfm, 4 (%30,7) suşun gelE, 4 (%30,7) suşun esp genlerini taşıdıkları tespit edildi. Herhangi bir virulens geni taşımayan üç (%23,0) izolat bulunmaktaydı. Toplamda beş virulens genotipi mevcuttu. Sonuç olarak bu çalışma, mastitisli sığır sütlerinden izole edilen E. faecium suşlarının yüksek patojenite potansiyeline sahip oldukları gösterdi. Bu suşlar hayvansal kaynaklardan insanlara bulaşabilir ve bulaştıklarında ise infeksiyon oluşturabilirler. E. faecium ile ilişkili diğer virulens faktörlerin tanımlanması, bu virulens faktörlerinin antibiyotiklerle ilişkilerinin ortaya konması konusunda daha geniş kapsamlı araştırmaların yapılması gerekmektedir.
In this study, it was aimed to investigate the potential virulence genes gelatinase (gelE), adhesion-associated protein (EfaAfm) and enterococcal surface protein (esp) of Enterococcus faecium strains isolated from mastitic bovine milk samples with polymerase chain reaction (PCR). A total of 600 mastitic bovine milk samples were used as material. Enterococci isolation were performed with classic methods by using the selective media. Identifications based on genus and species were also performed with PCR. Only 13 (13,5%) isolates were determined as E. faecium in 96 Enterococcus sp. It was determined that 9 (69,2%), 4 (30,7%) and 4 (30,7%) isolate carrying efaAfm, gelE, and esp genes, respectively. There were three (23,0%) isolates have no virulence genes. Totally, there were 5 virulence genotypes. Finally, it can be said that E. faecium strains isolated from mastitic bovine milk have high pathogenity and have zoonotic contamination risk and have high infection capability in humans. It is thought that further studies should be conducted on the definition of virulence factors related to severity of the infection and expending traits of E. faecium and their relationships with some kind of antibiotics should also be revealed.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2874
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuğçe Bahar HERKMEN.pdfYüksek Lisans Tezi1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.