Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2874
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTürkyılmaz, Süheyla-
dc.contributor.authorHerkmen, Tuğçe Bahar-
dc.date.accessioned2017-01-27T08:43:23Z-
dc.date.available2017-01-27T08:43:23Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2015-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2874-
dc.description.abstractBu çalışmada, mastitisli sığır süt örneklerinden izole edilen Enterococcus faecium suşlarının potansiyel virülens genlerinden olan jelatinaz (gelE), enterokokal yüzey proteini (esp) ve adezyonla ilgili protein (EfaAfm)'in polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile incelenmesi amaçlandı. Çalışmada materyal olarak 600 mastitisli sığır sütü kullanıldı. Enterokokların izolasyonu, klasik konvansiyonel yöntemlerle selektif besiyerleri kullanılarak gerçekletirildi. İzolatların cins ve tür düzeyinde identifikasyonları PZR ile yapıldı. Doksan altı Enterococcus sp. izolatı içerisinde 13 E. facium (%13,5) belirlendi. Toplam 13 E. faecium izolatının virulens genlerinin incelenmesi sonucunda sırasıyla 9 (%69,2) suşun efaAfm, 4 (%30,7) suşun gelE, 4 (%30,7) suşun esp genlerini taşıdıkları tespit edildi. Herhangi bir virulens geni taşımayan üç (%23,0) izolat bulunmaktaydı. Toplamda beş virulens genotipi mevcuttu. Sonuç olarak bu çalışma, mastitisli sığır sütlerinden izole edilen E. faecium suşlarının yüksek patojenite potansiyeline sahip oldukları gösterdi. Bu suşlar hayvansal kaynaklardan insanlara bulaşabilir ve bulaştıklarında ise infeksiyon oluşturabilirler. E. faecium ile ilişkili diğer virulens faktörlerin tanımlanması, bu virulens faktörlerinin antibiyotiklerle ilişkilerinin ortaya konması konusunda daha geniş kapsamlı araştırmaların yapılması gerekmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to investigate the potential virulence genes gelatinase (gelE), adhesion-associated protein (EfaAfm) and enterococcal surface protein (esp) of Enterococcus faecium strains isolated from mastitic bovine milk samples with polymerase chain reaction (PCR). A total of 600 mastitic bovine milk samples were used as material. Enterococci isolation were performed with classic methods by using the selective media. Identifications based on genus and species were also performed with PCR. Only 13 (13,5%) isolates were determined as E. faecium in 96 Enterococcus sp. It was determined that 9 (69,2%), 4 (30,7%) and 4 (30,7%) isolate carrying efaAfm, gelE, and esp genes, respectively. There were three (23,0%) isolates have no virulence genes. Totally, there were 5 virulence genotypes. Finally, it can be said that E. faecium strains isolated from mastitic bovine milk have high pathogenity and have zoonotic contamination risk and have high infection capability in humans. It is thought that further studies should be conducted on the definition of virulence factors related to severity of the infection and expending traits of E. faecium and their relationships with some kind of antibiotics should also be revealed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectE. faeciumtr_TR
dc.subjectMastitistr_TR
dc.subjectGelEtr_TR
dc.subjectEsptr_TR
dc.subjectEfaAfmtr_TR
dc.titleMastitisli sığır sütlerinden izole edilen enterococcus faecıum suşlarında gele, ESP ve efaafm genlerinin varlığının incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the presence of gele and ESP genes in enterococcus faecium strains isolated from mastitic bovine milktr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.authorIDTR16782tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuğçe Bahar HERKMEN.pdfYüksek Lisans Tezi1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.