Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/287
Title: Aydın Tarihinde Kadın (1923-1996)
Other Titles: The Woman in History of the Aydın (1923-1996)
Authors: Yılmaz, Serap
Acar, Derya Genç
TR151043
Keywords: Aydın
kadının toplumsal statüsü
kentlesme
toplumsal cinsiyet / Aydın
woman’s social statues
urbanization
gender
Issue Date: 1-Jan-2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Aydın Tarihinde Kadın (1923-1996) Bu çalışma ile Aydın li'nin 1923-1996 arası dönemde sosyal, ekonomik ve toplumsal alanda yaşadığı değişimin, kadın boyutuyla ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaçla, önce Cumhuriyet'in modernleşme ideolojisi doğrultusunda gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin Aydın'daki izleri sürülerek, Aydın'lı kadınların bu değişimi algılama ve hayatlarına yansıtma biçimleri yerel gazeteler aracılığı ile tartışılmıştır. Çalışmanın sonraki aşamasında, Türkiye'nin siyasal sisteminin değişikliğe uğradığı 1946 sonrası dönemi ve bu dönemin yarattığı yeni düzen içindeki kadının konumu genel olarak işlenmiş; 1946 sonrası dönemde ülke genelinde yaşanan değişimin Aydın'a, dolayısıyla da Aydınlı kadının toplumsal konumuna yansıyan boyutları ekonomik, sosyal, eğitim ve politik yönü temel alınarak, Ses Gazetesi aracılığı ile tartışılmıştır. Haberler il yıllıkları, devlet istatistikleri ve yerel kaynaklar aracılığı ile desteklenerek değerlendirilmiştir. Böylece Aydın'lı kadının Cumhuriyet'le başlayan değişimi basın aracılığı ile yansıtılmaya çalışılmıştır. The Woman in History of the Aydın (1923-1996) The purpose of this study is to reveal the changes those have lived in social and economical fields in Aydın between the period 1923-1996 through women. Due to this purpose, firstly the legal arrangements those are realized through the Republic?s modernizm idology have searched in Aydın, and then it is discussed by the local newspapers that how the Aydın women have perceived and reflected those changes in their lives. On the second step of the study, the period that the the political system of Turkey has been changed, after 1946 and the new statue of the woman that has been created by this new period, have both discussed generally. The effects of the changes, those are lived after 1946 over the whole country, on Aydın and on Aydın women?s social statue , has discussed by the mediation of the local newspaper; SES, by taking the social, educational and political sides into consideration. These news are discussed by the support of the local official annuals, govermental statistics and local sources. By this way, the changes those have begun after the foundation of the Republic, in Aydın?s women lives by the press.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32894782&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/287
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
derya_genc_acar_ozet_en.pdf13.2 kBAdobe PDFView/Open
derya_genc_acar_ozet_tr.pdf21.05 kBAdobe PDFView/Open
derya_genc_acar_tez.pdf5.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.