Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2861
Title: Ratlarda farklı dozlardaki egzersizin bazı akut faz proteinleri ve lipid profiline etkileri
Other Titles: The effects of different dose of exercise on some acute phase proteins and lipid profiles in rats
Authors: Ulutaş, Pınar Alkım
Öztürk, Nazan
TR13650
TR17505
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı
Keywords: Akut faz proteinleri
Egzersiz
kolesterol
trigliserid
Rat
Acute phase proteins
exercise
cholesterol
triglycerides
LDL rat
HDL
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Akut faz yanıt, pek çok doku hasarında ortaya çıkan, yangısal olaylardan dokuyu koruyan hızlı nonspesifik bir süreçtir. Bu reaksiyonlar esnasında akut faz proteinleri (AFP) olarak adlandırılan bir grup proteinin, sentez ya da yıkım hızlarının artması veya azalmasına bağlı olarak plazma konsantrasyonları anlamlı düzeyde değişmektedir. Bu çalışmada toplam 40 adet erkek rat kullanılmıştır. Çalışmada 5 grup (n=8) oluşturulmuştur. Çalışma grupları; Kontrol 1, deneme odasında tutulan ve hiçbir egzersiz programı uygulanmayan ratlardan oluşmaktadır, Kontrol 2 grubu 1 saat süresince koşu bandında tutulan hayvanlardan, Deneme 1 grubu 10m/dakika hızda; Deneme 2, 15m/dakika hızda ve Deneme 3 grubu akut tüketici egzersiz ya yaptırılan ratlardan oluşmuştur. Deneme gruplarındaki ratlara 1 haftalık deney süresince her gün günde 1 saat egzersiz yaptırılmıştır. Yedinci günün sonunda eter anestezisi altında kalp içi kan örnekleri toplanmış ve elde edilen serum örnekleri analiz yapılınca kadar -20oC'de saklanmıştır. Tüm örneklerden aynı anda CRP, SAA, haptoglobin, trigliserid, kolesterol, HDL ve LDL düzeyleri ölçümleri yapılmıştır. CRP, SAA ve haptoglobin analizleri spesifik ticari test kitleriyle ELISA cihazında, kolesterol, trigliserid, LDL ve HDL düzeyleri ticari test kitleriyle biyokimya otoanlizöründe yapılmıştır. Sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre egzersizin ratlarda akut faz proteinlerden CRP ve haptoglobin düzeylerinde önemli artışa neden olmuştur. SAA düzeyleri de artmıştır bu artışın istatistiki önemde değildir. Ayrıca akut egzersizin kolesterol, LDL ve HDL düzeylerinde iyileşmeye neden olduğu ancak trigliserid düzeyinde beklenen değişikliğe neden olmamıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre, akut egzersiz ratlarda lipid profilinde düzelmelere neden olduğu ancak egzersizle indüklenen akut faz yanıtı da başlattığı belirlenmiştir. CRP ve haptoglobin konsantrasyonlarının egzersizin şiddetiyle orantılı olarak arttığı da çalışmanın başka bir sonucudur
Acute phase response is a non-specifif response which occurs in many tissue damages and it is a quick non-specific process that protects the tissue from inflammotory events. During this reaction, o group of proteins named as acute phase proteins (APP), depending on the increase of synthesis or degredation, plasma concentrations changes at an important rate. 40 male rats are used in this study. 5 groups(n=8) are formed. Working groups are: Control 1; rats which are held in test room and no exercise programme is applied, Control 2; rats which are held in treadmill for 1 hr. First experiment group: rats which exercises 10m/min, second experiment group: Rats which exercises 2m/min and Third experiment group: Rats in the experiment group are exercised for 1 hour every day during a week. At the end of the seventh day, blood samples were collected under ether anesthesia by intracardiac way and serum samples were stored at -200C before all measurements. CRP, SAA, haptoglobin, triglyceride, cholesterol, HDL and LDL levels were measured at the same time. CRP, SAA and haptoglobin levels were analysed in ELISA reader, serum cholesterol, triglycerides, LDL and HDL levels were measured by using biochemistry otoanalizor with commercial test kits. Results were evaluated statistically. According to the data that obtained this study, exercise caused a significant increase in the levels of haptoglobin and CRP. SAA levels were also increased in rats with exercise but this increase were not significant statistically. Furthermore, acute exercise caused improvement on cholesterol, LDL and HDL but it were not cause expected changes in triglyceride levels. As a result of this study, it is determined that acute exercise caused improvement on lipid profile in rats but it also started exercise induced acute phase response. Another result of this study that acute exercise increased the concentration of CRP and haptoglobin proportionally with the exercise intensity.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2861
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazan ÖZTÜRK_YL.pdfYüksek Lisans Tezi914.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.