Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2851
Title: Ovariektomize ratlarda borik asit uygulamasının kemik metabolizması üzerine olası etkisi
Other Titles: A possible effect of boric acid application onto bone metabolism in ovariectomized rats
Authors: Bildik, Ayşegül
Tosun, Gamze
TR1287
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı
Keywords: Ovariektomi
Borik asit
25 hidroksi Vitamin D
1,25dihidroksi Vitamin D
ALP
Ca
P
Mg
Ovariectomie
Boric acid
Vitamin D
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu amaç için, 60 adet 12-14 haftalık, ortalama 150-250gr ağırlığında gebe olmayan Wistar tipi dişi rat 6 gruba ayrıldı. 3 gruba ovariektomi yapıldı, ovariektomi yapılan gruplardan birine 5mg/kg, diğerine 10mg/kg borik asit gavaj yoluyla verildi. 4.gruba yalnızca 5mg/kg; 5.gruba 10mg/kg borik asit uygulandı. Yalancı ovariektomi yapılan grup kontrol grubu olarak belirlendi. Borik asit uygulaması operasyonları takiben 8 hafta sonra başladı ve 20 gün boyunca devam etti. Deneme sonunda alınan kanlardan elde edilen serum örneklerinde kalsiyum, magnezyum, fosfor, ALP, 1,25 dihidroksi vitamin D, 25 hidroksi Vitamin D ve PTH değerleri incelendi. Araştırmada, Ovariektomi+5 mg Borik asit uygulanan grup dışında diğer grupların serum Ca düzeyleri kontrol grubuna göre düşük bulundu (p<0.05). Ovariektomi ve 10mg borik asit uygulanan grubun 1,25 dihidroksi Vit D düzeyleri diğer gruplara göre düşük (p<0,05); 5 ve 10 mg borik asit uygulanan grupların serum ALP düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek olarak saptandı (p<0,05). Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ratlarda ovaryumların çıkarıldıktan sonra geçen 8 haftalık sürenin kemik metabolizması üzerine önemli bir değişikliğe neden olmadığını göstermiştir. Borik asidin farklı dozlarda uygulandığı çalışmada kemik biyokimyasal parametreleri üzerine borik asidin doğrudan etkisi ile ilgili bir sonuca rastlanmamıştır. Ancak Ca düzeylerindeki değişimler bor ile Ca arasında bir ilişkinin olabileceğini düşündürmektedir.
In the study, the effects of boric acid application were investigated on biochemical parameters of bone in ovariectomized rats. To this end, 12-14 weeks of age, with the average weighing 150-250g, non-pregnant, sixty female Wistar rats were divided into six groups. Three groups were bilaterally ovariectomized, 5 mg boric acid was given to one of these groups via gavage and the other group was received 10mg. Boric acid was applied only 5mg/kg to the 4th group and 10mg/kg to the 5th group. Pseudo ovariectomized group performed as control. After 8 weeks following the operations, boric acid treatment was started and continued for 20 days. Calcium, magnesium, phosphorus, ALP, 1,25dihidroksi vitamin D, 25 hidroksi vitamin D, and PTH values were investigated from collected serum samples at end of the research. In the study, except from Ovariectomy+5 mg Boric acid treated group, serum Ca levels of the groups acid were significantly lower compared to the control group (p <0.05). 1,25 dihidroksi vitamin D levels of Ovariectomy and 10 mg boric acid treated group were lower compared to other groups (p <0.05); serum ALP levels in 5 and 10 mg of boric acid treated group were found higher than the control group (p <0.05). The results obtained from this study showed that eight weeks after the removal of the ovaries in rats did not cause a significant change in bone metabolism. In the study where different does of boric acid is applied, there is no evidence of any direct effect of the boric acid on the bone biochemical parameters. However, changes in Ca levels may suggest a relationship between the C and boron.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2851
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gamze TOSUN.pdfYüksek Lisans Tezi1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.