Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/285
Title: Kurumsal kaynak planlama
Other Titles: Enterprise resource planning
Authors: Şenkayas, Hüseyin
Tevatiroğlu, Ersin
Keywords: ERP
MRP
MRP II
Issue Date: 1-Jan-2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Günümüzde başta üretim sektörü olmak üzere hemen her alanda bilgiyi kâra dönüştüren sistemler büyük rağbet görmektedir. Bu sistemlerin başında Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yer almaktadır. ERP; şirket içindeki tüm departmanları ayrıca farklı bölgelerde bulunan fabrikaları, bunların tedarikçi firmalarını ve dağıtım merkezlerini bilgisayar vasıtasıyla birbirine bağlamak suretiyle etkin veri akışını sağlamaktadır. ERP; malzeme tedarik etme, stok kontrol, üretim, pazarlama, sevkıyat, finans ve muhasebe gibi fonksiyonların tümünün bütünleşik olarak gerçekleştirildiği bir bilgisayar yazılımıdır. ERP' nin temelleri 1960' lı yıllarda atılmaya başlanmıştır. Bu yıllar envanter kontrolünün önemli olduğu yıllardır. şletmeler bu amaçla bilgisayar sistemlerini kullanmaya başlamışlardır. Bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla üretim planlama, stok kontrol ve üretim takibi uygulamaları ile Malzeme htiyaç Planlaması (MRP) ve Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II) uygulamaları da bilgisayar teknolojisine taşınmıştır. 1990'lı yıllara gelindiğinde ise firmaların, bilgisayarları, karar verme amaçlı kullanmaya başlamasıyla ERP, hayatımızdaki yerini almaya başlamıştır. ERP' nin ortaya çıkışı ve günümüzdeki konumuna ulaşması; MRP ile MRP II sistemlerinin birleştirilip, bu sistemlere günün koşullarına ve teknolojik gelişmelere uygun eklemelerin yapılmasıyla olmuştur. ERP' yi diğer sistemlerden ayıran önemli özelliklerden biri, veriye erişim kolaylığı sunmasıdır. Rekabette başarılı olmak için kaynakların verimli bir biçimde idare edilmesi gerekliliği aşikârdır. Bunun için, tamamen entegre çalışan; planlamadan satışa, sevkıyattan maliyete kadar her akışın kontrol edilebildiği iyi bir bilgi altyapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aşamada ERP, müşteri ilişkilerinden üretim planlamaya, her noktada kaynakları en etkin biçimde izlenmesine ve buna ilişkin birtakım kararlar alınmasına yardımcı bir sistem konumundadır. ERP' nin kurulumu ve kurulum sonrası tam olarak işlerlik kazanması uzun bir süreç ve maliyet gerektirmektedir. ERP paketi bir kez satın alınıp, işletmeye uygulandıktan sonra geriye dönüşü çok zordur. Bu nedenle satın alma sürecinde işletme, ihtiyaçlarını çok iyi belirlemeli ve ihtiyaçlarına en iyi cevabı verebilecek ERP paketini seçmelidir. Bu çalışmada, Türk bilişim pazarında en büyük paya sahip ve ERP paketini Türkiye'de ilk kullanmaya başlamış şirket olan SENT M Bilişim' de ERP Paketi seçim süreci incelenmiştir. Hangi paketin firma için daha yararlı olacağı, tedarikçi yazılım firmalarına gönderilen Teklife Çağrı Listesi (RFP) ve işletme çalışanlarına uygulanan anket sonuçlarına göre belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda uluslar arası bir şirket olan IFS firmasının ERP paketi uygun bulunmuştur. Nowadays, especially in production sector, the systems which convert information to profit are strongly demanded. Enterprise Resource Planning (ERP) is at the top of these systems. ERP enables efficient data flow among the factories located in different regions inside departments, their supplier companies and distribution centers by means of the computer based connection in the company. ERP is a computer software, which carries out the activities (material supply, stock control, production, marketing, sending, finance and accounting) synchronically. The foundation of ERP has been started, in the 1960 year. The inventory control was vital in these years. Then, the companies have started to use computer based systems for that purpose. By the help of development of information technologies, production planning, stock control, production follow and Material Requirement Planning (MRP), Production Resource Planning (MRP II) applications have also moved to the computer based technology. In the 1990 year, companies have started to use computers aimed at decision making. As a result of this, Enterprise Resource Panning (ERP) has started to take place in our lives. The arise of ERP system is a result of combination of MRP and MRP II systems, and the improvements of these systems according to the technological developments. The one of the most important properties of ERP, which differs from all other systems, is it enables easy data access. In order to make a great rivalry, it is obvious that the resources must be managed efficiently. To do that, it requires, completely adapted, from planning to selling and from sending to accounting controllable flows, and qualified information infrastructure. At this point, ERP is a helper system, in order to follow the resources efficiently and to give decisions related to these resources, from customer relations to production planning. Setting up of ERP and complete functionality after starting the installation requires long time and money. When an ERP system is purchased and applied to company, it is hard to return. Therefore, the company has to identify its needs and find the one which compensates all its requirements, in the purchasing period. In this report, Sentim Informatics, which has the greatest market share in the Turkish Informatics market and the first user of ERP system in Turkey, ERP system selection period has been investigated. The ERP packet software which will be most beneficial for the company is tried to be identified by means of the sent Offer Calling List (RFP) to the software companies and the applied questionnaire company employees. As a result of the conducted researches and the studies, the international IFS Company?s ERP packet software is seen appropriate.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32897042&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/285
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ersin_tevatiroglu_ozet_en.pdf15.6 kBAdobe PDFView/Open
ersin_tevatiroglu_ozet_tr.pdf25.59 kBAdobe PDFView/Open
ersin_tevatiroglu_tez.pdf913.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.