Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2833
Title: Gebelerin doğum şekline ilişkin görüş ve tercihleri
Other Titles: Pregnants' opinions and choices for delivery mode
Authors: Balkaya, Nevin Akdolun
Yakut, Emine Yüksel
TR16974
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum-Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Keywords: Gebelik
Doğum şekli
Düşünce
Tercih
Pregnancy
Delivery mode
Thought
Preference
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırma, gebelerin doğum şekline ilişkin görüş ve tercihlerini belirlemek amacıyla kesitsel tipte yapılmıştır. Çalışma, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki TSM'de ilçe merkezine bakan iki aile hekiminin takip ettiği 105 gebede gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan soru formu ile gebelerin öz bildirimleriyle; resmi izinler, etik kurul onayı ve gönüllülerin sözlü-yazılı onamları alınarak toplanmıştır. Veriler Ki-Kare analizi ile değerlendirilmiştir. Tüm analizlerde 0.05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. Yaş ortalaması 28.77±6.62 ve evlilik yaşı 20.96±4.04 olan gebelerin çoğu (%88.57) ev hanımı ve %60.95'i ilkokul ve altı eğitim görmüştür. Ortalama paritesi 2.90±1.67 olan gebelerin %92.38'si DÖB almıştır. Gebelerin %62.22'sinin son doğumu NSVD olup, %60.95'i doğum şekillerini bilmektedir. Gebelerin %72.38'i NSVD'yi tercih etmektedir. Gebelerin doğum şekli tercihini etkileyen en önemli kişi sağlık personeli, kendisi ve eşi ile aile ve aile yakınlarıdır. Evlilik yaşı, son doğum şekli, kadınların tercih etmeleri ve kesinlikle tercih etmemeleri gereken doğum şekline ilişkin görüşleri, çevredeki kadınların tercih ettiği doğum şekli ile doğumunu yaptırmayı düşündüğü kişi gebelerin doğum tercihini etkilemiştir (p<0.05). Araştırma sonucunda gebelerin NSVD konusunda olumlu görüşe sahip oldukları ve önemli bir bölümünün NSVD'yi tercih ettikleri, tercihlerini etkileyen en önemli kişinin kendilerinden çok sağlık personeli olduğu ve aynı zamanda bireysel, obstetrik ve çevresel faktörlerin tercihlerini etkilediği saptanmıştır. Bu nedenle gebeliğin erken döneminden itibaren başlatılarak sürekli olarak yapılacak DÖB ve doğuma hazırlık eğitimlerinde gebelerin doğum tercihleri ve bunları etkileyen bireysel, ailesel ve çevresel faktörlerin dikkate alınması ve gebelerin doğum tercihlerinde otonomilerini kullanmaları için desteklenmeleri önemli ve kaçırılmaması gereken bir fırsat olacaktır.
This cross-sectional, analytic study was made to determine pregnants' opinions and choices for delivery mode. The sample included 105 pregnant women registered in Society Health Center in Yavuzeli, Gaziantep. Self-reported data were collected via a questionnaire prepared by researcher and with Dyadic Adjustment Scale (DAS), with official permission, ethics committee approval and oral-written informed consent of volunteers. Data were evaluated by Chi-square analysis. P<0,05 was accepted as significant. Attendants‟ mean age and duration of marriage was 28.77±6.62 and 20.96±4.04, respectively. Of women %88.57 were housewives and %60.95 primary school graduates. Mean pregnancy duration was 2.90±1.67 weeks and %92.38 received antenatal care. %62.22 of the pregnants's last delivery mode was vaginal delivery and %60.95 knows delivery types. Majority of the pregnants (%72.38) prefer vaginal delivery. Preference of delivery mode was influenced mostly by health staff, herself, partner, family and family members. Age of marriage, previous delivery choice, delivery modes whic should and sholdn't preferred for womens, delivery modes cosen by women close to sample and people who consider taking birth influenced the delivery choice (p<0.05). As a result, it is concluded that pregnants have positive opinions about vaginal birth and many of them chose vaginal delivery, pregnants were mostly effected by health staff on the contrary of themselves and at the same time they also effected by personel, obstetric and environmental factors. Therefore in the early initiated antenatal pregnancy care and childbirth training, taking into consideration pregnant women delivery choices and individual, familial and environmental factors effecting these preferences, and supporting pregnants to use their autonomies on their choices will be an important and not to be missed opportunity.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2833
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emine YÜKSEL YAKUT.pdfYüksek Lisans Tezi2.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.