Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2827
Title: Yeni tetraborilalken sentezi ve karakterizasyonu
Other Titles: Synthesis and characterization of new tetraborylalkene
Authors: Şahin, Yüksel
Bursalı, Banu
TR5758
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı
Keywords: tetraboran
tetraborilalken
diboret
diboretan
borpolihedrali
tetraborane
tetraborylalkene
diborate
diboratane
borpolyhedral
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bor elementinin bazı anorganik yapılı bileşiklerinin araştırmalarının yapılmasına karşın organobor bileşikleri ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu tez çalışmasıyla amacımız bu eksiklikleri bir düzeyde de olsa gidermektir. Literatürde ilk kez Siebert ve çalışma arkadaşları tarafından 1,3,2-benzodioxaborol (kataşol) sübstitüentli diboran (4) ile diborilasetilenin reaksiyonu sonucu tetraborileten sentezlenmiştir. Bu yapı, bor atomlarına bağlı halkalı gruplar içermesinden dolayı reaktivitesinin düşük olduğu görülmektedir. Bu tez çerçevesinde sentezlenen tetraborilalkende bor atomlarına bağlı grupların fonksiyonel olmasından dolayı çok yönlü reaksiyonlara açıktır. Bu çalışmada önceden sentezlenen boriranilidenboran ile tetrametoksidiboran'ın reaksiyonu sonucu fonksiyonel gruplar içeren tetraborilalken sentezlenmiş olup, polar çözücüler içerisinde bor polihedraline dönüştüğü 1H-, 13C- ve 11B-NMR spektrumlarıyla tespit edilmiştir. Dönüşüm ürününün yapısının tam olarak aydınlatılabilmesi için, tek kristal X-ışını kırınımı yöntemine başvurulması gerekmektedir. Şuana kadar yapılan çalışmalarda tek kristal elde etmede başarılı olunamamıştır. Bu tetraborilalkenden dönüşüm ürünü olarak tek basamakta bor polihedraline geçiş mümkün olduğu belirlenmiştir. Benzer çalışmalar sonucu tetraborilalken sentezleneceği beklenirken farklı olarak diboret ve diboretan bileşikleri sentezlenmiştir. Yapıları 1H-, 13C- ve 11B-NMR spektrumları ve tek kristal X-ışını kırınımı yöntemi ile aydınlatılmıştır.
Although there are several studies about inorganic boron compounds; there are only few examples about organoboran compounds. In this study we aimed that supply lack of them. Tetraboryleten was synthesised with reaction of catechol substitued diboran and diboryl acetylene. It was synthesised by Siebert et all. Tetraboryleten is very stable because it doesn't have leaving group. In this study we synthesised reactive borylalkene from reaction of boriranlydeneborane and tetramethoxydiborane. Tetraborylalkene can convert to boran polyhedral in polar solvent. This polyhedral structure was characterised with 1H-, 13C- and 11B-NMR spectroscopy teqhnics. We keep trying to get single crystal for X-Ray structural analysing. Boron polyhedral have potential importance to industry in this study we showed that it. The result of similar studies were expected that can be synthesised different type of diborate and diboretane were obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2827
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banu BURSALI.pdfYüksek Lisans Tezi952.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.