Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2824
Title: Ege bölgesinde yetiştirilen bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim, kalite ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi
Other Titles: The determination of some maize (Zea mays L.) varieties on yield, quality and antioxidant activity in the Aegean region
Authors: Erekul, Osman
Sabancı, Senem
TR217447
TR115235
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Mısır
verim öğeleri
tane verimi
kalite öğeleri
antioksidan
Ege Bölgesi
Corn
yield characteristics
grain yield
quality characteristics
antioxidant
The Aegean Region
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma; Ege bölgesinde yetiştirilen bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim, kalite ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi amacıyla, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Üretim Çiftliği deneme tarlalarında gerçekleştirilmiştir. Competo, DKC 6876, P 31D24, P 3167, Kalipso, İndaco, SY Lucroso ve Colonia olmak üzere 8 farklı mısır çeşidi kullanılarak deneme ana ürün olarak yürütülmüştür. Bu çalışma, 4 tekrarlamalı olarak tesadüf blokları deneme desenine göre 2014 yılında kurulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Özet olarak; tane verimi 1256.1-1741kg/da, bin dane ağırlığı 302.7-365.7 g, protein içeriği % 6.18- 7.84, nişasta içeriği % 61.74-63.28 arasında değişmiştir. Ayrıca çeşitlerin toplam fenol içerikleri 112.05- 244.90 μg GAE/g, antioksidan aktiviteleri ise % 25.85- 44.25 arasında farklılık göstermiştir. Yapılan bu çalışmada İndaco, Kalipso ve DKC 6876yüksek tane verim potansiyeline sahip olmalarına rağmen, bazı kalite özellikleri bakımından diğer çeşitlere göre düşük kalmışlardır.
The aim of this research was to determinine the effects of some maize (Zea mays L.) varieties on yield, quality and antioxidant activity in the Aegean Regioncarried out at Adnan Menderes University, The Faculty of Agriculture Research and Production Farms' fields. The experiment was carried out as primary crop and using 8 different varietiesof corn including Competo, DKC 6876, P 31D24, P 3167, Kalipso, Indaco, SY Lucroso and Colonia. The researchwas conducted in randomized complete block design with four replications during the year of 2014. According to results of the research, the effects of corn varieties was found to be statistically significant in the yield and quality characteristics. In summary; average grain yield wasranged from 1256.1 to 1741kg/da, 1000 kernel weight from 302.7to 365.7 g, protein content from 6.18 to7.84 %, starch content from 61.74 to 63.28 %. Besides total phenol content of the varieties varied from 112.05 - 244.90 μg GAE/g while antioxidant activity varied between 25.85- 44.25 %. In this study İndaco, Kalipso and DKC 6876 had high grain potential, while they was found low according to other varieties as some quality features.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2824
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Senem SABANCI_ yl tez.pdfYüksek Lisans Tezi1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.