Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2811
Title: İkinci ürün koşullarında ekim sıklığının pamuğun (gossypium hirsutum l.) verim, verim unsurları ve lif özellikleri üzerine etkisi
Other Titles: The effects of plant density on yield and yield components and fiber properties in cotton (gossypium hirsutum l.) under short season production conditions
Authors: Kaynak, Mustafa Ali
Sadık, Filiz Güneş
TR1617
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Cotton
Planting Density
Yield
Fiber Characteristics
Pamuk
Ekim Sıklığı
Verim
Lif Özellikleri
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: This study was conducted in 2015 production year in Aydın Province Söke District in order to determine the effect of planting density on yield, yield components and fiber characteristics in cotton grown as secondary product after wheat crops. In the study, Flash cotton variety was used as material. Experiment was conducted in three replications according to randomized blocks design. In the study, eight different planting density was established. In the study, seed cotton yield, number of days to open the first ball, plant height, number of monopodial branches, number of sympodial branches, 1st position ball number, 2nd position ball number, seed cotton weight per ball, a hundred seed weight, lint percentage, liber length, liber fineness, fiber strength and fiber maturity characteristics were examined. In the study, it is detected that planting density had significant impact on seed cotton yield, number of days to open the first ball, number of monopodial branches, number of sympodial branches, number of balls, 1st position ball number and seed cotton weight per ball characteristics, and insignificant impact on other characteristics. In the research, it is detected that when planting density is decreased, seed cotton yield, number of monopodial branches, number of balls and 1st position ball number is increased significantly; number of days to open the first ball and number of sympodial branches is decreased significantly. When evaluated in terms of seed cotton yield, it is concluded that the most suitable distance on row for secondary cotton production should be between 18 and 24 centimeters.
Bu çalışma, buğday hasadından sonra ikinci ürün olarak yetiştirilen pamukta, ekim sıklığının verim, verim unsurları ve lif özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla, Aydın İli Söke İlçesinde 2015 üretim yılında yapılmıştır. Çalışmada, Flash pamuk çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada, sekiz farklı ekim sıklığı oluşturulmuştur. Çalışmada, kütlü pamuk verimi, ilk koza açma gün sayısı, bitki boyu, odun dalı sayısı, meyve dalı sayısı, koza sayısı, 1.pozisyon koza sayısı, 2. pozisyon koza sayısı, koza kütlü pamuk ağırlığı, çırçır randımanı, yüz tohum ağırlığı, lif uzunluğu, lif inceliği, lif kopma dayanıklılığı ve lif olgunluğu özellikleri incelenmiştir. Çalışmada, ekim sıklığının kütlü pamuk verimi, ilk koza açma gün sayısı, odun dalı sayısı, meyve dalı sayısı, koza sayısı, 1.pozisyon koza sayısı ve koza kütlü pamuk ağırlığı özelliklerine önemli, diğer özelliklere ise önemsiz etkisinin olduğu saptanmıştır. Araştırmada, bitki sıklığı azaldıkça kütlü pamuk verimi, odun dalı sayısı, koza sayısı ve 1.pozisyon koza sayısının önemli oranda arttığı, ilk koza açma gün sayısı ve meyve dalı sayısının ise önemli oranda azaldığı belirlenmiştir. Kütlü pamuk verimi yönünden değerlendirildiğinde, ikinci ürün pamuk üretiminde en uygun sıra üzeri mesafenin 18 ile 24 cm arasında olması gerektiği sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2811
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filiz GÜNEŞ SADIK.pdfYüksek Lisans Tezi1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.